Indorama Ventures A4 TH

95 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตาม ข้อก� ำหนดในห่วงโซ่อุปทาน นโยบายสิทธิมนุษยชนของเราสอดคล้องกับการอุทิศตัว เพื่อเพิ่ม คุณค่าในสถานที่ท� ำงาน ความร่วมมือในห่วงโซ่ คุณค่า รักษา สงแวดล้อม และสนับสนุนชุมชนที่เราด� ำเนินการอยู่ เพื่อปฏิบัติตาม นโยบายของไอวีแอล ซัพพลายเออร์ทุกรายจ� ำเป็นต้องด� ำเนินการ ตามจรรยาบรรณส� ำหรับซัพพลายเออร์ มีการประเมินตนเอง ของซัพพลายเออร์ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง ธุรกิจและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง จริยธรรม สิทธิมนุษยชน EHS และความไว้วางใจและความเคารพ ซึ่งกันและกัน เราให้ความรู้กับซัพพลายเออร์ รวมถึงข้อก� ำหนดการ ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบย้อนกลับในสัญญาซัพพลายเออร์ และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทาง และ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและสุขภาพและความปลอดภัย ในสถานที่ท� ำงาน เราปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบสถานะในระหว่างการ จัดเตรียมสัญญาและการเจรจา รวมถึงตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ เช่น การรับรอง REACH ซัพพลายเออร์ต้องรับทราบและสื่อสาร นโยบายและหลักจรรยาบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อก� ำหนดและ เงื่อนไขระบุไว้ในเอกสารการประเมินตนเองส� ำหรับซัพพลายเออร์ สัญญาส� ำหรับซัพพลายเออร์รายส� ำคัญระบุถึงข้อก� ำหนดการปฏิบัติ ตาม ESG โดยละเอียดตามนโยบายและหลักจรรยาบรรณ ของไอวีแอล ตลอดจนการอ้างอิงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก� ำหนด ESG ของไอวีแอล พร้อมแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสม นอกเหนือจากมาตรฐานของซัพพลายเออร์และหลักจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก� ำหนด ไว้ในปี 2564 เนื่องจากเราปฏิบัติตามมาตรฐานของ UNGC, ILO และ ISO เราจึง มั่นใจได้ว่าซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสภาพ แรงงาน สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริต และความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนนโยบายและการตรวจสอบ ประสิทธิภาพโดยการประเมินเว็บไซต์ของตน คณะกรรมการ ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) จะตรวจสอบ ความเสี่ยงและการด� ำเนินการของห่วงโซ่อุปทานเพื่อบรรเทา ความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและข้อก� ำหนดด้านจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ ความมุ่งมั่น ความสอดคล้อง การติดตามตรวจสอบ มุ่งมั่นและรักษาระบบ การจัดการที่เหมาะสม ซึ่งสัมพันธ์กับนโยบาย และจรรยาบรรณ พิจารณาความคืบหน้า ในการน� ำนโยบาย และจรรยาบรรณไปปฏิบัติ พิจารณา ทบทวน และ ติดตามสอบถาม กระบวนการบริหารจัดการ และการด� ำเนินงาน เพื่อให้ มั่นใจว่าสอดคล้องกับ นโยบายและจรรยาบรรณ การคุ้มครองสิทธิเด็ก - ไอวีแอลอยู่ในอันดับหนึ่ง ของกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไอวีแอลภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบทางธุรกิจผ่านการสนับสนุน สิทธิเด็ก เราได้รับการยอมรับว่าเป็น “Achiever” ในรายงาน Global Children’s Rights and Business ปี 2564 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราต่อสิทธิของเด็กและการด� ำเนินธุรกิจที่ เป็นมิตรต่อเด็กในสถานที่ท� ำงาน ตลาด ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับ ที่ 7 จาก 28 บริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก และเราเป็นบริษัทเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับเลือกในหมวดวัสดุพื้นฐาน รายงานนี้มุ่งเน้นไปที่การก� ำกับดูแลสิทธิเด็กและความยั่งยืนตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และจัดท� ำขึ้นโดย Global Child Forum ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน� ำด้านสิทธิเด็ก และ Boston Consulting Group ซึ่งส� ำรวจและประเมินบริษัทขนาดใหญ่ ระดับโลก 832 แห่ง ใน 9 อุตสาหกรรม ด้วย 27 ตัวชี้วัดจากหลักจรรยาบรรณ โครงการริเริ่มด้านสิทธิเด็กของเราสอดคล้องกับ SDGs ของสหประชาชาติ ในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษา ที่มีคุณภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ น�้ ำสะอาดและการสุขาภิบาล และการท� ำงานที่เหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ่ิ ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=