Indorama Ventures A4 TH

94 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 100% โปรแกรมการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของซัพพลายเออร์ จากการศึกษาและท� ำความเข้าใจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) โปรแกรมนี้ท� ำให้เราสามารถ ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการเสริมสร้างโครงสร้างการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนทั้งภายใน และภายนอกอย่างเป็นระบบ การประเมินงานด้าน ESG ของซัพพลายเออร์และการบริหาร การปฏิบัติตามข้อก� ำหนด เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสิทธิมนุษยชนตามข้อก� ำหนดด้าน ESG ในกระบวนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยอาศัยนโยบาย สิทธิมนุษยชนและหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ เราประเมินความสามารถของซัพพลายเออร์ในการปฏิบัติตาม มาตรฐานแรงงาน พร้ อมกับความสามารถในการจัดหา ส ถานที่ท� ำงานที่ปลอดภัย ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การใช้ แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ เราประเมินตามประเด็นที่กล่าวมา เพิ่มเติมจากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เราเชื่อมั่นว่าซัพพลายเออร์ของเราจะปฏิบัติตามข้อบังคับต่อ ผู้รับเหมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ และนโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแนวทางข้อบังคับการจัดซื้อ จัดจ้างทั่วโลกของเรา จรรยาบรรณของเราครอบคลุมการปฏิบัติ ตามกฎหมาย จริยธรรม สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ ความปลอดภัย การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ความไว้วางใจและ ความเคารพซึ่งกันและกัน และการรายงานการประพฤติมิชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซัพพลายเออร์จ� ำเป็นต้องประเมินเพื่อรับรองตนเองอยู่เสมอและ ประเมินสิ่งอ� ำนวยความสะดวก ณ สถานที่ท� ำงานของผู้รับเหมา เพื่อไม่ให้ละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ การประเมินนี้ ตรวจสอบครอบคลุมจนผลการประเมินได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จ ซัพพลายเออร์ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ทันท่วงที นับเป็นความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์กับไอวีแอล วิธีการและผลลัพธ์ ซัพพลายเออร์จะมีการประเมินการท� ำงานผ่านแบบสอบถาม การประเมินตนเอง เพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส ในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แรงงานเด็กและแรงงานที่ถูกบังคับ สิทธิมนุษยชน และ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว โดยให้ความ สนใจเป็นพิเศษในการระบุความเป็นไปได้ในการใช้แรงงาน เด็กและแรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้อ� ำนาจขู่บังคับ 100% ของซัพพลายเออร์กลุ่มวัตถุดิบ และไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบได้รับการประเมิน ในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ไม่พบ การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชนจากซัพพลายเออร์หลักของ กลุ่มวัตถุดิบและไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ ไม่พบ ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการ ใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน จากซัพพลายเออร์หลักของกลุ่มวัตถุดิบและ ไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ ผลการประเมินปี 2564 เส้นทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ยกระดับเครื่องมือซัพพลายเออร์หลัก และระบบข้อมูลดิจิทัล • ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ การประเมินตนเอง ของซัพพลายเออร์ และแบบสอบถามข้อมูล ก๊าซเรือนกระจก • ปรับปรุงและส� ำรวจเครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยเพิ่ม การมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ สร้างขีดความสามารถ • ฝึกอบรมทีมจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลก • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับซัพพลายเออร์ ซึ่งอาจมีความพร้อมในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกันออกไป โครงการการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ • ชักชวนและจูงใจซัพพลายเออร์ให้ช่วยกัน ลดคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ • ปรับเปลี่ยนการตัดสินใจของเรา ในการจัดซื้อจัดจ้างตามผลลัพธ์ของโครงการ ก� ำหนดแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในห่วงโซ่อุปทาน– ให้ความส� ำคัญกับ Scope 3 โดยให้การตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับ ความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนหลักการด้าน ESG ที่แข็งแกร่งในการ จัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือซัพพลายเออร์ที่ครบครัน • นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบ • การประเมินตนเอง • แบบสอบถามด้าน GHG จัดการอบรมแล้ว 1 ครั้ง จัดการอบรมให้ได้ 2 ครั้ง ภายในไตรมาส 2/2565 ส� ำหรับทีมจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลก ผลงานส� ำคัญปี 2564 ไม่มี การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ในห่วงโซ่อุปทานผ่านกลไกการร้องเรียน Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=