Indorama Ventures A4 TH

97 SPT 1: SPT 2: SPT 3: 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี “การส่งเสริมในด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของเรา และยังช่วยเราให้เติบโตทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มาจากความเชื่อมั่น ของนักลงทุนต่อแนวโน้มการเติบโตของเรา ตลอดจนบทบาทของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน ชั้นน� ำระดับโลก ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อันมีคุณค่าส� ำหรับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและ อุตสาหกรรมต่างๆ ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจกับไอวีแอล” นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน* * นายซันเจย์ อาฮูจา ด� ำรงต� ำแหน่ง Interim Executive President Combined PET ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2565 ลดอัตราการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 10% ภายใน ปี 2568 จากปีฐาน 2563 ในปี 2564 เราลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ 3% ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน 25% ภายในปี 2573 ในปี 2564 เราใช้พลังงาน ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน คิดเป็น 7.5% เพิ่มขึ้น จาก 2.8% ในปี 2563 รีไซเคิลพลาสติกหลังการ บริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน 750,000 ตัน ภายในปี 2568 ในปี 2564 รีไซเคิล พลาสติกหลังการบริโภค ที่ถูกอัดเป็นก้อน 317,064 ตัน โดยเพิ่มขึ้น จาก 222,288 ตัน แกนหลักที่ 1 คัดเลือกดัชนีชี้วัด ผลการด� ำเนินงาน (KPIs) แกนหลักที่ 2 ปรับเทียบตามเป้าหมาย ด้านความยั่งยืน (SPTs) แกนหลักที่ 3 คุณลักษณะ ทางการเงิน แกนหลักที่ 4 การรายงาน ผลการด� ำเนินงาน แกนหลักที่ 5 การตรวจสอบ การออกเงินกู้และพันธบัตรทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเราที่มีมาอย่างยาวนาน การสนับสนุน ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเราในฐานะธุรกิจ และเน้นย�้ ำความรับผิดชอบทางการเงินผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน ไอวีแอลได้พัฒนากรอบการเงินที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับ Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) โดย International Capital Markets Association (ICMA) และ Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) โดย Loan Market Association (LMA) โดย SLBP ประกอบไปด้วย 5 แกนหลัก ดังนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามีความก้าวหน้าที่ส� ำคัญและได้บรรลุเป้าหมายต่างๆ มากมาย โดยเข้าใกล้เป้าหมายปี 2573 ของเรามากขึ้น ทั้งนี้ ยังมีภารกิจอีกมากที่เราต้องท� ำให้ได้ โดยตามกรอบการด� ำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของเรานั้น เรายังคงมุ่งมั่น ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราต่อไป พร้อมทั้งสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในเชิงบวก และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา 3 เป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs) ได้รับการคัดเลือกเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งมีความส� ำคัญและมีส่วนสัมพันธ์ต่อธุรกิจ ของไอวีแอล รวมถึงเป็นตัววัดความก้าวหน้าต่อความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของไอวีแอล ก่อนการออกพันธบัตร เงินกู้ หรือ ตราสารหนี้อื่นๆ หมายเหตุ: พารามิเตอร์ของ KPI หรือการปรับเทียบตาม SPTs อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุในการด� ำเนินธุรกิจปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกสื่อสารในรายงานประจ� ำปีและเป็นไปตามกฎข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูล การด� ำเนินงานของ ไอวีแอลตาม SPTs จะถูกรายงานในเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานความยั่งยืนประจ� ำปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=