Indorama Ventures A4 TH

98 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม หมายเหตุ: อัตราการดำ �เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้ำ � และของเสีย คำ �นวณจากการผลิตทั้งหมด รวมถึงการผลิตที่ใช้ภายในบริษัท

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=