Indorama Ventures A4 TH

10 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม มุ่งเน้นสู่การเงินสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ไอวีแอลขับเคลื่อนความเป็นผู้น� ำด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน ผ่านเป้าหมายประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน (SPTs) ท� ำให้เรา มีเครื่องมือการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับ ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของกรอบ ทางการเงินที่ส่งเสริมความยั่งยืนของเรา ซึ่งได้รับการประเมิน โดยองค์กรอิสระ ส� ำหรับการบุกเบิกด้านการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของไอวีแอลในประเทศไทยนั้น เราได้หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Linked Bonds - SLBs) มูลค่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน หุ้นกู้นี้เชื่อมโยง กับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของเรา และเป็นส่วนส� ำคัญ ในการปรับโครงสร้างเงินทุนของเราให้เหมาะสม ตลอดจน สร้างแรงจูงใจให้บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งสู่เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นการพัฒนาที่ส� ำคัญในตลาดทุน ของไทย เนื่องจากนักลงทุนให้ความส� ำคัญกับตัวชี้วัด ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ในปี 2564 เราเป็นบริษัทแรก ในประเทศไทยที่ลงทุนใน Green Deposit กับธนาคาร HSBC เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การก� ำกับดูแล ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและ นวัตกรรมที่เหนือกว่า ไอวีแอลก� ำลังบูรณาการการด� ำเนินงานของเราอย่ างมี ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนปลายน�้ ำด้านของบรรจุภัณฑ์ และ ต้นน�้ ำในด้านของวัตถุดิบ ตลอดจนออกไซด์และอนุพันธ์แบบ บูรณาการ (IOD) ควบคู่ไปกับการเพิ่มความหลากหลาย ในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสาร ลดแรงตึงผิว ผ่ านการเข้ าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และ การปรับปรุงการปฏิบัติงาน หน่วย naphthaletes ของเรา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ณ โรงงานผลิตแบบบูรณาการของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยให้เราเป็นผู้ผลิต PNDA รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีระดับ ความบริสุทธิ์ของสารสูงสุดเพื่อรองรับตลาดโพลีเอสเตอร์ ระดับสูง การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ บริษัท Oxiteno ในประเทศบราซิล เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเราในการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ ในส่วนของสารลดแรงตึงผิวที่มีมูลค่าสูง และขยายธุรกิจ ด้าน IOD ที่มีอยู่ของเราอย่างมีนัยส� ำคัญ นอกจากนี้ ยังช่วย เสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทการด� ำเนินธุรกิจของเรา ในประเทศเม็กซิโกและภูมิภาคละตินอเมริกา และในแง่ ของนวัตกรรมเชิงเคมีสีเขียว เราก� ำลังเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้น� ำด้านการรีไซเคิล ระดับโลก ในปี 2564 เราได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET จาก CarbonLite Holdings และบริษัทในเครือในรัฐเท็กซัส นอกจากนี้ เรายังได้ประกาศโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในเมือง Karawang ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสามารถรีไซเคิลขวด พลาสติกได้ถึง 2,000 ล้านขวดต่อปี เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่น ของเราในการรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรและการแก้ปัญหา แบบปิดวง เราได้เข้าซื้อกิจการที่ล�้ ำสมัยของ Ngoc Nghia ซึ่งเป็นผู้น� ำ ตลาดด้านพลาสติก PET พลาสติกขึ้นรูปขวดและฝาปิด ในประเทศเวียดนาม โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเพิ่มสถานะ ทางธุรกิจของเราในตลาดที่มีการเติบโตสูง ด้วยการเสนอ แนวทางเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ PET แบบครบวงจรพร้อม ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เมื่อปลายปีที่แล้ว เราได้เปิดศูนย์บริการธุรกิจระดับโลก ในเมือง Kolkata ประเทศอินเดีย ซึ่งมีบทบาทส� ำคัญกับสถานที่ ด� ำเนินการของเราทั่วโลก ด้วยการรวมกระบวนการขนาดใหญ่ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพ การด� ำเนินงานและส่งเสริมความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=