Indorama Ventures A4 TH

11 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี การจัดการกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ของพนักงาน ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นภายใต้ สภาพแวดล้อมการท� ำงานที่ปลอดภัย แต่ในปี 2564 ได้มี รายงานการเสียชีวิตของพนักงานจากการท� ำงาน 2 ราย ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอียิปต์ (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) โดยพนักงานอยู่ในสภาวะทุพพลภาพ ถาวร 1 ราย โดยเราได้ด� ำเนินแผนการบรรเทาและบังคับใช้ ทันทีในโรงงานทั้งสองแห่ง เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ของพนักงานพร้อมด้วยการฝึกอบรมเพิ่มเติม นอกจากนี้ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานของเราสองแห่ง โดยมีการปฏิบัติ ตามขั้นตอนการรายงานและการตอบสนองที่เหมาะสมทันที ในทั้งสองกรณี ซึ่งเราได้ด� ำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ อย่างละเอียดและด� ำเนินแผนการบรรเทาผลกระทบควบคู่ ไปด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันนั้น มีการแบ่งปันบทเรียนเหล่านี้ ทั่วทั้งไอวีแอล อย่างไรก็ตาม นับเป็นเหตุการณ์น่าเศร้า ที่พนักงานของเราเสียชีวิตจากการระบาดของ COVID-19 เป็นจ� ำนวน 16 รายในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 7 ราย วัฒนธรรมความเป็นผู้น� ำและความส� ำเร็จ ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมลงนามใน UN Global Compact เราสนับสนุนหลัก 10 ประการ และส่งเสริมค่านิยมหลัก เพื่อแสดงผลจากการด� ำเนินงานของเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง ของสมาคมธุรกิจระหว่างประเทศ และเพื่อแสดงความเป็น ผู้น� ำของเราในการด� ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังมีบทบาทในการด� ำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในปีที่ผ่านมา เราได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนจาก DJSI, CDP, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics, Stock Exchange of Thailand, FTSE4Good และอื่นๆ อีกมากมาย อนาคตของการสร้างคุณค่าใหม่ เราก� ำลังสร้างความยั่งยืนในธุรกิจทั้งหมดของเรา ในขณะที่ พนักงานของเราท� ำงานอย่ างแข็งขันเพื่อท� ำให้ ไอวีแอล เป็นองค์กรที่พร้อมส� ำหรับอนาคต ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็น ถึงความพยายามของไอวีแอลในด้ านความยั่งยืนและ การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยการเพิ่มบทบาท ของเราในด้านการรีไซเคิล และมีการท� ำงานอย่างใกล้ชิดกับ ผู้ มีส่ วนได้ เสียเพื่อลงทุนในพนักงานและโลกของเรา ผ่านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า การพัฒนาพนักงานของเรา มีความส� ำคัญอย่างยิ่ง การวางแผนสืบทอดต� ำแหน่งมีความส� ำคัญ ต่อความส� ำเร็จในระยะยาว เราจึงต้องสรรหา ฝึกอบรม และ ส่งเสริมผู้น� ำที่โดดเด่นด้วย ‘กรอบความคิดแบบเติบโต’ นอกจากนี้ เราจะใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบชีวภาพเพื่อผลิต สินค้าของเราด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนเป็นจ� ำนวนเงิน 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐส� ำหรับการใช้วัตถุดิบชีวภาพ และ ตั้งเป้าหมายการใช้วัตถุดิบชีวภาพให้ได้ 16% เมื่อเทียบกับ วัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล ภายในปี 2573 นอกจากนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ทั้งสามภาค ส่วนของเราบรรลุศักยภาพสูงสุด ในส่วนสุดท้าย เรามุ่งเน้น การแปลงกระบวนการท� ำงานเป็นดิจิทัล ซึ่งถือเป็นองค์ ประกอบส� ำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต ผมขอขอบคุณพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย พันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ส� ำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการ ท� ำให้ปี 2564 เป็นปีแห่งความส� ำเร็จอย่างแท้จริง นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=