Indorama Ventures A4 TH

9 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี รายงานฉบับนี้ได้สรุปความส� ำเร็จของไอวีแอลตลอดปี 2564 ในการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนและปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนมากที่สุด ไอวีแอลก� ำลังเร่งด� ำเนินการอย่างมีความ รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา ในปี 2564 เราได้ประกาศวิสัยทัศน์ของเรา ‘ร่วมกันยกระดับ เคมีภัณฑ์ เพื่อโลกที่ดีกว่า’ ซึ่งช่วยก� ำหนดบทบาทหน้าที่และ ผลกระทบเชิงบวกที่เราสามารถสร้างให้แก่โลกได้ มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ ณ การประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ เมื่อปีที่แล้ว ได้มี ข้ อตกลงนานาชาติร่ วมกัน เพื่อเร่ งแก้ ไขปัญหาด้ าน สภาพภูมิอากาศภายในทศวรรษนี้ ตัวแทนจากทุกประเทศยอมรับ ข้อตกลงในการด� ำเนินการอย่างเคร่งครัดตามเป้าหมายการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2573 หรือที่เรียกว่ า Nationally Determined Contributions (NDCs) เพื่อควบคุม อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ใน ปี 2565 ตามเป้าหมายดังกล่าว จึงถือเป็นงานส� ำคัญที่รอเรา อยู่ข้างหน้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีของเรา ซึ่งเป็นหนึ่ง ในคณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้น� ำ ในกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทและ สนับสนุนประเทศต่างๆ ที่เรามีการด� ำเนินธุรกิจอยู่ โดย คณะกรรมการได้ให้ค� ำแนะน� ำทางเทคนิคแก่กลุ่มธุรกิจแต่ละ ส่วนของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในระดับโรงงานจะเป็นไปตามเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ไอวีแอลก� ำลังด� ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2568 และ ได้ก� ำหนดเป้าหมายปี 2573 ที่ท้าทายมากขึ้น ซึ่งรวมถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 30% ลดอัตราการใช้พลังงาน 15% เพิ่มการใช้ ไฟฟ้ า จากพลังงานทดแทนเป็น 25% ลดอัตราการใช้น�้ ำทั้งหมด 20% การจัดการของเสียแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90% จากปริมาณ ของเสียทั้งหมด การรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัด เป็นก้อน 1,500,000 ตันต่อปี และเพิ่มการลงทุนด้านความยั่งยืน เป็น 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ความยั่งยืนในระดับแนวหน้า เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการท� ำก� ำไร เราได้ด� ำเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นอีกเรื่อง ส� ำคัญที่ต้องด� ำเนินการ ดังนั้น เราจึงประยุกต์ใช้แนวทาง ทั้งสามนี้ในการด� ำเนินงานทั่วโลกของเรา จากวิสัยทัศน์ของเรา ‘มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำ ระดับโลกที่ด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี เพื่อสังคม’ เราได้ด� ำเนินการผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยายขอบเขตของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อสร้าง ความแตกต่างในอนาคต การมุ่งเน้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนี้จะช่วย ให้เราตอบสนองต่อความไม่แน่นอนในอนาคตและพัฒนา จุดยืนของเราในยุคหลังของโรคระบาดได้ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=