Indorama Ventures A4 TH

อินโดรามา เวนเจอร์สร่วมมือกับ Carbios สร้างโรงงานรีไซเคิล PET ทางชีวภาพ เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส การรีไซเคิลขั้นสูงถือเป็นวิธีการซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ ผ่านความร่วมมือกับนักพัฒนาเทคโนโลยี โดยไอวีแอลและ Carbios ได้ประกาศความร่วมมือในการด� ำเนินการสร้าง โรงงานรีไซเคิล PET ทางชีวภาพ โดยใช้เอนไซม์ในระดับ อุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของโลก โดยมีก� ำลังการรีไซเคิล PET หลังการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตันต่อปี เทียบเท่ากับ ขวด PET 2,000 ล้านขวด หรือถาด PET 2,500 ล้านถาด โรงงาน ผลิต PET ของอินโดรามา เวนเจอร์สนี้ตั้งอยู่ในเมือง Longlaville ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด� ำเนินการได้ภายในปี 2568* โครงการดังกล่าวยังช่วยสร้างต� ำแหน่งงานใหม่ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมกว่า 150 ต� ำแหน่ง Carbios เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาโซลูชันทางเอนไซม์เพื่อจัดการ พลาสติกและพอลิเมอร์สิ่งทอหลังการใช้งาน และได้พัฒนา เทคโนโลยีและกระบวนการที่สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติก ให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ รวมเอาเทคโนโลยีชีวภาพและความมุ่งมั่นทางอุตสาหกรรมนี้ เป็นกุญแจสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนมากยิ่งขึ้น โครงการเชิงกลยุทธ์นี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก รัฐบาลฝรั่งเศส และภูมิภาค Grand-Est** พร้อมแหล่งเงินทุน ที่ไม่ส่งผลกระทบทางการเงิน โครงการที่มีนวัตกรรมนี้แสดง ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฝรั่งเศส ปี 2573 ซึ่งเตรียมความพร้อมส� ำหรับความท้าทาย ต่างๆ ในช่วงทศวรรษหน้า เนื่องจาก PET สามารถรีไซเคิลได้ 100% จึงมีผลกระทบ จากคาร์บอนน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ในฐานะผู้น� ำ การผลิตและรีไซเคิล PET นับเป็นข้อได้เปรียบของเราที่จะ ใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวจากระบบวงปิด เราขยาย ขีดความสามารถในการรีไซเคิลเชิงกล โดยการเข้าซื้อกิจการ 2 แห่งในปี 2564 ได้แก่ โรงงาน CarbonLite ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และโรงงานใหม่ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 2566 ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยโรงงานดังกล่าว สามารถรีไซเคิลขวด PET ได้รวมกันประมาณ 5,000 ล้านขวด ซึ่งจะช่วยเร่งให้เราด� ำเนินไปตามเป้าหมาย ในการรีไซเคิล PET หลังการบริโภค 750,000 ตันต่อปี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น * ระยะเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตให้ท� ำการก่อสร้างและ เริ่มด� ำเนินงานจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยอยู่ ภายใต้ เงื่อนไขที่ยังคง รอการก� ำหนดส� ำหรับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนี้ ** มีเงื่อนไขเพื่อช่วยแจ้งคณะกรรมาธิการยุโรปและการประเมินเพิ่มเติมโดยทางการ ฝรั่งเศส 110 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=