Indorama Ventures A4 TH

“เราตระหนักถึงความจำ �เป็นในการทำ�งานข้ามสายงานร่วมกัน เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดในฐานะ ’ไอวีแอลรวมเป็นหนึ่ง’ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ยั่งยืนในบริบทใหม่” 12 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=