Indorama Ventures A4 TH

120 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม SOx NOx 4,937 12,433 4,659 2,879 2561 2562 2564 2563 0.00025 0.00036 0.00032 0.00075 VOCs 3,298 2,364 2,123 4,642 2561 2562 2564 2563 0.00041 0.00017 0.00021 0.00014 4,658 6,999 4,993 1,970 2561 2562 2564 2563 0.00036 0.000300.00042 0.00017 การรับรองการจัดการการฝังกลบเป็นศูนย์ ภายใต้ความพยายามอันหลากหลายในการบรรลุความมุ่งมั่น ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะแทนการฝังกลบเป็นวิธีที่มี ประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็นถึงการดูแลรับผิดชอบ เราภูมิใจ ที่โรงงานผลิตที่จังหวัดระยอง สามารถด� ำเนินการจัดการขยะ แทนการฝังกลบได้ถึง 99% และได้รับการรับรองการจัดการ การฝังกลบเป็นศูนย์จากบริษัท Intertek ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริม ความน่าเชื่อถือและการมองเห็นความพยายามของไอวีแอล ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการการปล่อยมลพิษทางอากาศอื่นๆ เรามีการควบคุมและลดการปล่อยมลพิษอื่นๆ ทางอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมถึง เพื่อยกระดับมาตรฐานการปล่อยมลพิษของเรา ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ ข้อมูลผลการด� ำเนินงานทั่วโลก หน้า 161 หมายเหตุ: อัตราการปล่อยมลพิษค� ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมการขาย ระหว่างบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=