Indorama Ventures A4 TH

13 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ในปี 2564 ไอวีแอลมีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีปริมาณการผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์ รูปแบบธุรกิจ ของเราที่มุ่งเน้นในระดับภูมิภาค การบูรณาการการจัดหา ระดับภูมิภาคทั่วทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์และภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงประสิทธิภาพและคุณค่าของตัวเอง เรายังคงใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของเราในระดับที่กว้างขึ้น โดยการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและน� ำเสนอการแก้ปัญหา เชิงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่ผันผวน การตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและความพยายามของเราที่ร่วมแรง ร่วมใจกันเพื่อเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจน การตอบสนองต่อการความเปลี่ยนแปลงที่ยาวนาน นอกจากนี้ เรายังแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่มีความสอดคล้องกันสูงนั้น สามารถช่วยเหลือชุมชนของเราได้อย่างไร ทีมงานระดับโลก ของเรามีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการแจ้งเตือน ด้ านความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบภัยคุกคามที่ส� ำคัญและ เตรียมการส� ำหรับการเข้าแทรกแซงและแก้ไข การสร้างความคล่องตัวและความยืดหยุ่น การเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจออกไซด์ และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ ความยั่งยืนโดยรวมของเราเป็นอย่างมาก การเข้าซื้อกิจการ ของ Oxiteno ท� ำให้เรามีผลิตภัณฑ์ลดแรงตึงผิวคุณภาพสูง และยังช่วยขยายความเชี่ยวชาญของเราในด้านนวัตกรรมเคมี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความน่าเชื่อถือทางด้าน ESG และท� ำให้เรามีศักยภาพการเติบโตที่ดีขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ การดูแลบ้านและของใช้ส่วนบุคคล เคมีเกษตร สารเคลือบ และตลาดน�้ ำมันและก๊าซ สิ่งนี้ช่วยต่อยอดจากการซื้อกิจการ EO และ PO แบบบูรณาการของ Huntsman Corporation ก่อนหน้านี้ ซึ่งท� ำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มธุรกิจด้าน IOD จะเติบโต พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง หน่วยการผลิต PNDA ใหม่ของเราในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะทางด้านเคมีของเรา ซึ่งจะสามารถ ตอบสนองความต้องการในทศวรรษหน้าเพื่อให้เราเป็นผู้ผลิต PNDA รายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกันขับเคลื่อนสู่ความก้าวหน้า ไอวีแอลได้รวมธุรกิจทั้งหมดของเราภายใต้โครงการ ‘ไอวีแอล รวมเป็นหนึ่ง’ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ อ� ำนวยความสะดวกในการตัดสินใจที่คล่องตัว เราก� ำลังปฏิรูป ธุรกิจภายใต้แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการ ซึ่งจะท� ำให้ ข้อมูล กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติทั่วโลกของเรามีการ ท� ำงานที่ง่ายขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ แนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจระดับโลกในด้านการเงิน ของเราจะช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพ และปรับปรุงการ ควบคุมดูแลผ่านการควบรวมและการท� ำงานแบบอัตโนมัติ เราได้พัฒนาให้มี 6 หน่วยงานส� ำคัญเพื่อส่งเสริมให้บริษัท ของเราบรรลุตามความคาดหวังด้านความยั่งยืน ได้แก่ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การสื่อสาร ดิจิทัล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม Indorama Ventures Excel lence (IVEX) และความยั่งยืน ซึ่งขับเคลื่อนโดย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากภายในองค์กรและจากการ สรรหาในอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานทั้ง 6 นี้จะมีการ วางกลยุทธ์และแผนการด� ำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของไอวีแอล หน่วยงานด้านดิจิทัลจะช่วยสร้างกระบวนการตัดสินใจ ด้วยระบบที่มีข้อมูลครบถ้วนและทันเวลา ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในวัฒนธรรมดิจิทัลที่แข็งแกร่ง เพื่อปรับปรุงผลการด� ำเนินธุรกิจ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=