Indorama Ventures A4 TH

121 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี การตรวจสอบข้อก� ำหนดตามกฎหมาย ในท้องถิ่น อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการริเริ่มการใช้ระบบปฏิบัติการ ทางดิจิทัลจากผู้น� ำระดับโลกในด้านการปฏิบัติตาม ข้อก� ำหนดของ EHS เพื่อประกาศแจ้งโรงงานของเรา เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่และกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะใช้วิธีการนี้กับโรงงานแต่ละแห่งของไอวีแอล เพื่อ จัดท� ำทะเบียนทางกฎหมายข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ตามภาษาท้องถิ่น ซึ่งทะเบียนทางกฎหมายนี้จะช่วยสร้าง รายการตรวจสอบโดยละเอียดและการแจ้ งเตือน ข้อก� ำหนดทางกฎหมายเฉพาะส� ำหรับแต่ละโรงงาน และ ยังสามารถใช้ส� ำหรับการประเมินตนเองและการตรวจสอบ ได้อีกด้วย การก� ำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ที่แข็งแกร่ง เรามีแนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทั้ง ห่วงโซ่คุณค่าของเรา และมีการชี้น� ำโดยกลไกภายในที่มี ประสิทธิภาพ ยุติธรรม ตอบสนอง และแข็งแกร่ง เพื่อปกป้อง สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่เราด� ำเนินการอยู่ เราปฏิบัติตาม กฎหมายที่คุ้มครองความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและด� ำเนินการ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่ างจริงจัง หากมี เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น เราจะด� ำเนินการแก้ไขทันที และ น� ำบทเรียนที่ได้รับมาแบ่งปันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งในการด� ำเนินงานอย่างโปร่งใสและแบ่งปันความรู้ ของเรา ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ค่านิยมองค์กรของเราก� ำหนดให้มีการแสวงหาการเติบโตและ ผลก� ำไรของธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยทาง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ในประเทศ ที่เราด� ำเนินธุรกิจ ไอวีแอลมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สร้าง ความได้เปรียบทางการตลาด แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น� ำ ด้านสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการด� ำเนินธุรกิจ ช่วยในการ จัดหาพลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ แจ้ งพนักงานเกี่ยวกับปัญหาและความรับผิดชอบด้ าน สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทา และตอบสนองต่อมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน ยกระดับ ทัศนคติ และสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) มีผลบังคับใช้กับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ ผู้ที่ได้รับมอบอ� ำนาจในนามหรือเป็นตัวแทนของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการน� ำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการด� ำเนินการ ตรวจสอบสถานะก่อนการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ รวมถึงการวางแผนและการขยายโครงการที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ข้อก� ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมช่วยรับรองกิจกรรมของเรา ต่อความสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศที่เราด� ำเนินธุรกิจ อยู่ เราภูมิใจที่จะประกาศว่า 79% ของการด� ำเนินงานของเรา ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ ของเรา ในปี 2564 พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อก� ำหนด 7 กรณี (กรณี ที่มีค่าปรับมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ) รวมถึงกรณีของ น�้ ำมัน จาระบี แอมโมเนีย และไนโตรเจนที่เกินเกณฑ์ก� ำหนด ในน�้ ำเสีย การด� ำเนินการแก้ไขและบทเรียนได้ถูกแบ่งปันให้แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ และ ความโปร่งใสของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=