Indorama Ventures A4 TH

ระยะยาว (2593) 126 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การด� ำเนินงานตามความมุ่งมั่นของเราเพื่อการพัฒนาชีวิต เราด� ำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และก� ำลังเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานและสังคมรอบพื้นที่การด� ำเนินงาน ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส� ำคัญกับการเติบโตและความปลอดภัยของทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา นั่นคือ พนักงาน ทีมงานระดับโลก คือจุดแข็งของเราที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรโดยการเข้าถึงสังคมและปลูกฝังโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล ซึ่งเป็นโครงการหลักของเราเพื่ออนาคตที่มีความรับผิดชอบ ในปี 2564 เรามีการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (EHS) และระบบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ EHS และเพิ่ม ความแข็งแกร่งความสามารถด้าน EHS ภายในปี 2567 ในปี 2564 เรามีอัตราการบาดเจ็บจากการท� ำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) อยู่ที่ 0.66 โดยเป้าหมายคือน้อยกว่า 0.5 กรณี/ 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน ภายในปี 2568 เป้าหมายของเรา คือ มีอัตราการบาด เจ็บจากการท� ำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) น้อยกว่า 0.1 กรณี/ 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน ภารกิจของเราเพื่อปกป้องผู้คนและโลก และสร้างความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ต่อไป เราต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ สังคม โดยมอบคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ณ ปี 2564 เราได้ให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลแก่ผู้บริโภค กว่า 53,585 คน นับตั้งแต่ปี 2561 โดยมีเป้าหมายคือ 1 ล้านคนทั่วโลก ภายในปี 2573 ในปี 2564 เราได้อบรมและ พัฒนาผู้น� ำกว่า 1,633 คนทั่วโลก และคาดว่าจะมีผู้น� ำประมาณ 3,500 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้น� ำ ภายในปี 2567 ในปี 2564 ผู้น� ำกว่า 516 คน เข้าร่วมใน Succession Planning ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 คน ภายในปี 2566 ระยะสั้น (2564-2567) ระยะกลาง (2568) ผลงานสำ �คัญในปี 2564 67% ของโรงงานทั่วโลก ผ่านการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 / ISO 45001* การฝึกอบรมต่อพนักงาน โดยเฉลี่ย 29.92 ชั่วโมง การสนับสนุนกิจกรรม CSR ทั่วโลก 1,652,554 เหรียญสหรัฐ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=