Indorama Ventures A4 TH

127 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี สถานที่ท� ำงานที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ การเสริมสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการท� ำงานที่ปลอดภัย สนุกสนาน และดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งส� ำคัญที่สุดของไอวีแอล เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนส� ำคัญในการดึงดูดและรักษา พนักงาน และตอกย�้ ำต� ำแหน่งของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ ที่ยั่งยืนระดับโลก โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ถือเป็นหนึ่งในรากฐานของเรา ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงได้รับ ประโยชน์อย่างมากจากโครงการริเริ่มที่เราด� ำเนินการ เรามีการด� ำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยค� ำนึงถึงพนักงาน และชุมชนที่เรามีส่วนร่วมด้วย นโยบายด้านสุขภาพและ ความปลอดภัยของเราได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยเข้าไว้ในกระบวนการจัดการ ธุรกิจของเรา อีกทั้งยังมีการสื่อสารและการฝึ กอบรม อย่างสม�่ ำเสมอ การควบคุมในระดับโรงงาน การประเมิน ความเสี่ยงในสถานที่ท� ำงานเป็นระยะ และการติดตามและ ประเมินผลซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรับรองความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เนื่องจากไอวีแอลได้ขยายขอบเขตธุรกิจไปทั่วโลก เราจึงให้ ความส� ำคัญกับระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (EHS) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งออกแบบมาให้สอดคล้อง กับรูปแบบธุรกิจและการด� ำเนินงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดนิ่ง ระบบ EHS ของเราครอบคลุมในทุกระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร (Corporate EHS), ระดับภูมิภาค (Regional EHS), ระดับ กลุ่มธุรกิจ (Segment/Vertical EHS) และระดับโรงงาน (Site EHS) ทุกระดับจะท� ำงานร่วมกันเพื่อก� ำหนดกลยุทธ์ด้าน EHS ขององค์กร ซึ่งให้ความส� ำคัญกับการก� ำกับดูแล การ ก� ำหนดมาตรฐาน การรับรอง ขับเคลื่อนวัฒนธรรมของการ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และสร้างขีดความสามารถในระดับ โรงงาน ระดับภูมิภาค และระดับสากล รูปแบบการด� ำเนินการ ที่ยืดหยุ่นนี้ส่งเสริมธุรกิจของเราทั่วทั้งภูมิภาคและท� ำให้ ประสิทธิภาพการท� ำงานของพนักงานดียิ่งขึ้น ลดช่วงเวลา สูญเปล่า และลดต้นทุน อีกทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ วัฒนธรรมด้าน EHS ของเรา ความรับผิดชอบหลัก 4 ประการของหน่วยงานด้าน EHS คือ ความสามารถที่ชัดเจน ตัวชี้วัดความส� ำเร็จที่เฉพาะเจาะจง และวัดผลได้จริง สิทธิ์ในการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง และ ความรับผิดชอบที่มีการก� ำหนดอย่างชัดเจน • หัวหน้า EHS เป็นผู้ขับเคลื่อนวาระการด� ำเนินงานและ ติดตามการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้าน EHS ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ของ ไอวีแอล ผู้ก� ำหนดกลยุทธ์และทิศทางด้าน EHS ของบริษัท • ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศ EHS จะก� ำหนดมาตรฐาน และนโยบาย EHS รวมถึงก� ำหนดกลไกการก� ำกับดูแลที่มี ความชัดเจนและครอบคลุมทั่วทั้งไอวีแอล • ผู้เชี่ยวชาญด้าน EHS ระดับภูมิภาค จะจัดกระบวนการ ตรวจสอบ โดยท� ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับภูมิภาค ส� ำหรับการรับมือเหตุฉุกเฉินด้าน EHS • หัวหน้า EHS ระดับกลุ่มธุรกิจ (Segment and Vertical EHS Heads) จะบริหารจัดการและท� ำงานร่วมกับหัวหน้าโรงงาน (Site EHS Heads) ในการน� ำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ด้าน EHS ไปใช้ในระดับโรงงาน ขอบเขตและความสามารถของ EHS ซึ่งเป็นแกนหลักของธุรกิจ ของเรา ขับเคลื่อนความต่อเนื่อง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และกระตุ้นการท� ำงานร่วมกันกับหน่วยงานด้านอื่นๆ เช่น ความยั่งยืนและความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ หน่วยงาน EHS ยังช่วยรวบรวมค� ำแนะน� ำสู่ส่วนกลาง เพิ่มความเชี่ยวชาญ และเป็นส่วนส� ำคัญที่ช่วยให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน การตรวจสอบนโยบาย EHS ของเราส่งผลให้มีการปรับปรุง ที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิดข้อปฏิบัติ ใดๆ ในปี 2564 เราได้ปรับปรุงดัชนีวัดผลการด� ำเนินงาน (KPIs) ของเรา สร้างโปรโตคอลการตรวจสอบ EHS ขององค์กร ท� ำให้เข้าใจความสามารถด้าน EHS และความสามารถของเรา ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เรายังคงพยายามพัฒนาและ สร้างมาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงกระบวนการรับรอง การมองเห็น และลดความเสี่ยง ประสิทธิภาพด้าน EHS แนวทางของเราได้รับการจัดการผ่าน “ความรับผิดชอบ” สี่ประการที่อธิบายไว้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=