Indorama Ventures A4 TH

ความรับผิดชอบหลัก 4 ประการ ด้าน EHS สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยใน กระบวนการการปฏิบัติตาม ข้อก� ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยในอุตสาหกรรม ความปลอดภัยทั่วไปและ ซอฟต์แวร์ ก� ำหนดระบบ วิธีการ และ เครื่องมือใหม่ เพื่ออ� ำนวย ความสะดวกในการด� ำเนินการ และการตรวจสอบ มาตรฐานผ่านรูปแบบ การตรวจสอบ การพัฒนาและปรับใช้ EHS ในดัชนีวัดผลการด� ำเนินงาน (KPIs) เพื่อน� ำไปใช้งาน ทั่วทั้งองค์กร ออกแบบระบบการตรวจสอบ และวิเคราะห์ความสมบูรณ์ ด้าน EHS ในโปรแกรมต่างๆ ประเมินการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ การปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้าน EHS ในสถานปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามและรายงาน ที่โปร่งใสต่อฝ่ายบริหาร การลงทุนเพื่อเพิ่มความ สามารถด้าน EHS มุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรทุกคน มีประสิทธิภาพด้าน EHS ในระดับสูง ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิก การตรวจสอบ การสร้างเครือข่าย และการให้บริการในชุมชน นักปฏิบัติ (COP) แนวทางการสื่อสาร อย่างเป็นระบบผ่านฐานข้อมูล EHS ทั่วโลก รายงาน ประจ� ำเดือน การอภิปราย รายไตรมาสกับผู้บริหาร การประชุมเครือข่าย และ กิจกรรมการแบ่งปันข้อมูล แบบกลุ่ม มุ่งเน้นกลยุทธ์การสื่อสาร ส� ำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การก� ำกับดูแลและ ก� ำหนดมาตรฐาน การรับรอง การเสริมสร้าง ความสามารถด้าน EHS วัฒนธรรมด้าน EHS 128 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2561 2562 2563 2564 72% 70% 48% 67% ทีมงานมืออาชีพด้าน EHS ทั่วโลกของเราดูแลโครงการริเริ่ม ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และรับรองว่ามีการบังคับใช้ และตรวจสอบค� ำสั่งด้านความปลอดภัยอย่างสม�่ ำเสมอในการ ด� ำเนินงานของไอวีแอล ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานและ ผู้รับเหมาของเรา พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างครบถ้วน การฝึกอบรมของเรามีความ เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามประเภท ของโครงการ บทบาท และองค์ประกอบของความเสี่ยงและ ความรับผิดชอบ เพื่อรักษาความตระหนักระดับสูงเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ท� ำงาน นอกจากนี้ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของเรายังด� ำเนินการ ผ่านการประชุมทีมและผู้บริหารอย่างสม�่ ำเสมอ และพนักงาน จะได้รับการสื่อสารถึงความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ความปลอดภัยทั้งในที่ท� ำงานและที่บ้ าน การปลูกฝั ง ความตระหนักและเคารพในแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและ ความปลอดภัยถือเป็นส่วนส� ำคัญในแนวทางการด� ำเนินธุรกิจ ตลอดจนในสถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมดของเราในแต่ละวัน ผู้ เ ยี่ยมชมและผู้ รับ เ หมาที่ได้ รับกา รฝึ กอบรมด้ าน ความปลอดภัยก่ อนเข้ าสู่ โรงงานของเราต้ องค� ำนึงถึง ความคาดหวังดังกล่าวนี้ นอกเหนือจากการลดความเสี่ยง แล้ว เราตั้งใจให้ความคาดหวังเหล่านี้เป็นตัวสร้างวัฒนธรรม ในการก� ำกับและดูแลความปลอดภัยขององค์กร เราด� ำเนินการเหนือกว่าข้อก� ำหนดพื้นฐานระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในการสร้ างความปลอดภัยและ ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานของเรา ณ เดือนธันวาคม 2564 67% ของการด� ำเนินงานของเราทั่วโลกได้ รับ การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001 ด้วยแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของเรา ในปี 2564 ไม่พบเหตุการณ์ส� ำคัญอันเนื่องจากการ ไม่ปฏิบัติตามข้อก� ำหนดหรือจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพและความปลอดภัยในการด� ำเนินงาน ตลอดจนผลกระทบของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม พบการละ เมิดเ ล็กน้ อยที่โ รงงานแห่ งหนึ่ง ใน นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เนื่องจากไม่ได้ด� ำเนินการ ตรวจสอบการ Log out ซึ่งได้รับการแก้ไขทันที การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 / ISO 45001 Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=