Indorama Ventures A4 TH

เราก� ำหนดอันตราย จากการท� ำงานอย่างไร เรามีเครื่องมือที่ระบุและบรรเทาอันตรายที่เกี่ยวข้องกับ การท� ำงาน ได้แก่ ระบบการอนุญาตให้ท� ำงานอย่าง ปลอดภัย การวิเคราะห์ความปลอดภัยและอันตราย ในการท� ำงาน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการ การตรวจสอบ เหตุการณ์ และแบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง 129 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี การมีส่วนร่วมของพนักงานในด้าน EHS เราให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมาก พนักงานของเรามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการทบทวนขั้นตอน การด� ำเนินการในโรงงาน เพื่อตอบสนองคณะกรรมการความปลอดภัยและสุขภาพต่างๆ มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง สังเกตการณ์และตรวจสอบด้านความปลอดภัย การมีส่วนร่วมนี้ช่วยท� ำให้มั่นใจว่าความพยายามด้านความปลอดภัยและ สุขอนามัยของไอวีแอลมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามล� ำดับ ไอวีแอลวางเป้ าหมายในการสร้ างสถานที่ท� ำงานแบบ ไร้กระดาษ (Paperless) โดยเชื่อมโยงทีมต่างๆ ด้วยระบบ ดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในห่วงโซ่อุปทาน ของเรา ไอวีแอลมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า ในปี 2564 เราเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ใหม่เป็นแหล่งข้อมูลเดียว (Singular Source) ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของเรา การบริหารจัดการด้าน EHS และระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยการจัดการเหตุการณ์ การติดตาม การด� ำเนินงาน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ทีมงาน EHS และความยั่งยืนขององค์กรท� ำงานร่วมกันเพื่อออกแบบ และก� ำหนดระบบพื้นฐาน โดยโครงการนี้ประสบความส� ำเร็จ ในการติดตั้งเป็นอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 มีการใช้ Dashboard ซึ่งเราสามารถปรับแต่งมุมมองได้ ท� ำให้ สามารถเข้าใจความเสี่ยงของเรา ซึ่งแบ่งตามโรงงาน ระดับ ธุรกิจ และระดับองค์กร เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การวางแผน ฉุกเฉิน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การลดความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ จึงมีการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมแก่ทีมที่เกี่ยวข้องในการ ใช้งาน นอกจากนี้ มีการใช้ซอฟต์แวร์ Red-on-Line เพิ่มเติม เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน EHS การท� ำงานจะแจ้ง โรงงานการผลิตในท้องถิ่นเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่และกฎ ที่เปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์นี้ดูแลการลงทะเบียนข้อก� ำหนด ทางกฎหมายทั้งหมดเป็นภาษาท้องถิ่น และสร้างรายการ ตรวจสอบโดยละเอียดและการแจ้งเตือนข้อก� ำหนดทาง กฎหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นประโยชน์ส� ำหรับการประเมินตนเอง และการตรวจสอบ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=