Indorama Ventures A4 TH

130 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2567 2568 2573 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ผลการด� ำเนินงานและเป้าหมายด้าน EHS ในปี 2564 เราด� ำเนินการใช้การ บริหารจัดการด้าน EHS และ ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่ม ขีดความสามารถด้าน EHS เป้าหมายระยะกลาง คือ ลดอัตรา การบาดเจ็บจากการท� ำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ให้น้อยกว่า 0.5 กรณี / 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน ภายในปี 2568 เป้าหมายระยะยาวคือ ลดอัตรา การบาดเจ็บจากการท� ำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ให้น้อยกว่า 0.1กรณี / 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน ภายในปี 2573 ในปี 2564 อัตราการบาดเจ็บจากการท� ำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) อยู่ที่ 0.66 กรณี / 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน ระยะสั้น ระยะกลาง ประสิทธิภาพการด� ำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ตัวชี้วัดสองประเด็นที่ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การด� ำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ได้แก่ อัตราการบาดเจ็บจากการท� ำงานโดยรวม (TRIR) และอัตราการ บาดเจ็บจากการท� ำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ตัวชี้วัดดังกล่าว น� ำมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ ท� ำให้เราสามารถติดตามผลการด� ำเนินงาน และปรับปรุงโปรแกรมความปลอดภัยของเรา เรายังรวบรวมข้อมูล ด้าน OHS ผ่านการด� ำเนินธุรกิจและองค์กร ท� ำให้เราสามารถ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนตามผลที่เกิดขึ้นได้ ในปี 2563 เราได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายด้านความปลอดภัยของเรา แม้ว่าเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บจากการท� ำงานโดยรวม (TRIR) ปี 2568 ตั้งไว้ที่น้อยกว่า 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงการท� ำงาน ซึ่งสูงกว่าอัตราจริงในปี2563 แต่น่าสังเกตว่าอัตรา LTIFR ของผู้รับเหมา ในปี 2563 นั้นต�่ ำมาก เนื่องจากกิจกรรมของผู้รับเหมาถูกจ� ำกัด จากผลกระทบของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม อัตราการบาดเจ็บ จากการท� ำงานถึงขั้นหยุดงาน LTIFR ในปี 2564 ของเราอยู่ที่ 0.66 กรณีต่อ 200,000 ชั่วโมงการท� ำงาน ซึ่งต�่ ำกว่าอัตราก่อนเกิด COVID-19 ซึ่งอยู่ที่ 0.84 กรณีต่อ 200,000 ชั่วโมงการท� ำงาน การรักษาเป้าหมายให้ต�่ ำกว่า 0.5 กรณีต่อ 200,000 ชั่วโมง การท� ำงานจะต้องมุ่งเน้นและมีการปรับปรุงแบบเป็นโปรแกรม อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 การด� ำเนินงานของเรากว่า 41% (โรงงานจ� ำนวน 45 แห่ง จาก 112 แห่ง) บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ นอกจากนี้ เราได้ รับการรายงานเหตุการณ์ที่ท� ำให้ เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) ทั้งหมด 2,558 ครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มี เหตุการณ์ 1,977 ครั้ง Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=