Indorama Ventures A4 TH

14 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การพัฒนาความเป็นผู้น� ำของไอวีแอลและโครงการของ IVEX ถือเป็นองค์ประกอบส� ำคัญภายในโครงสร้างดังกล่าว ซึ่งช่วย บ่มเพาะพนักงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู้น� ำและด� ำเนิน โครงการของเราที่ให้ความส� ำคัญด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับ การให้โอกาสในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ในปีที่ ผ่านมามีผู้น� ำกว่า 1,633 คน ทั่วโลกผ่านการอบรมจาก โครงการความเป็นผู้น� ำของไอวีแอล โดยมีพนักงาน 996 คน เข้าร่วมโครงการของ IVEX เราก� ำลังด� ำเนินการตามแผนธุรกิจที่มีระยะเวลา 3 ปี จนถึงปี 2567 โดยเราภูมิใจที่โครงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ของไอวีแอลได้รับรางวัล CIO/CDO แห่งปี ส� ำหรับประเทศไทย ในปี 2564 จากงาน Thailand’s IDC Future Enterprise Awards การริเริ่มใช้งานระบบ ERP S4HANA ทั่วโลกของเรานั้นก้าวหน้า ไปด้วยดี โดยประสบความส� ำเร็จในการด� ำเนินงานระยะที่ 1 ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2564 นอกจากนี้ โครงการ Olympus ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านธุรกิจและการแปลงต้นทุนทั่วทั้ง บริษัทของเราประสบความส� ำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพกว่า 291 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 เร่งมือแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ ด้วยความพยายามของเราที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เราจึง ได้จัดตั้งคณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อ ให้ค� ำแนะน� ำเชิงเทคนิคต่อภาคธุรกิจและโรงงาน เราได้วาง กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร และ ตั้งเป้าหมายปี 2573 เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมาย ของ COP26 ได้แก่ ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ลดอัตราการใช้พลังงาน 15% ลดอัตราการใช้น�้ ำทั้งหมด 20% และเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น 25% นอกจากนี้ เรายังลงทุนด้านความยั่งยืน (CAPEX) กว่า 44 ล้านเหรียญ สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการสีเขียว รวมทั้งโครงการลด การใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=