Indorama Ventures A4 TH

EHS Excellence Awards ปี 2564 EHS Excellence Awards เป็นรางวัล ที่มอบให้พนักงานหรือทีม (ทั้งที่อยู่ในทีม EHS หรือทีมอื่นๆ) ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม ในการลดความเสี่ยง ขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงการ ด้านความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม โดยชักน� ำผู้อื่น ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติตาม ข้อก� ำหนดด้านความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม 131 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี อัตราการบาดเจ็บจากการท� ำงานโดยรวม: TRIR (กรณี / 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน) อัตราการบาดเจ็บจากการท� ำงานถึงขั้นหยุดงาน: LTIFR (กรณี / 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน) 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 1.59 1.41 0.99 1.19 0.96 1.45 0.78 1.29 0.68 0.91 0.37 0.98 2561 2562 2563 2564 พนักงาน ผู้รับเหมา ไอวีแอลโดยรวม 1.01 0.83 0.59 0.81 0.23 0.84 0.35 0.74 0.16 0.48 0.24 0.66 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 พนักงาน ผู้รับเหมา ไอวีแอลโดยรวม แม้เราไม่สามารถคาดการณ์กรณีเสียชีวิตหรือควบคุมความ ไม่แน่นอนในแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตบางด้านได้อย่างเต็มที่ แต่เราเชื่อในความจ� ำเป็นในการฟื้นตัวเมื่อประสบเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝันและไม่แน่นอน ทั้งหมดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ เหล่านี้จะไม่น� ำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหมายถึงเหตุการณ์จาก การท� ำงานที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และ ความทุพพลภาพถาวรหรือบางส่วน ในปี 2564 พบเหตุการณ์ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งหมด 6 กรณี ได้แก่ เสียชีวิต 2 กรณี ทุพพลภาพถาวร 1 กรณี และทุพพลภาพบางส่วน 3 กรณี ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ในรายงาน ประจ� ำปี 2564 เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของเราโดยถอดบทเรียนจาก เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเหล่านี้ เราได้เปิดตัวโครงการ Injury and Illness Prevention Program (I2P2) ซึ่งก� ำหนดให้ โรงงานต้องวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ และใช้การควบคุมเพื่อลดเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยที่สุด เราสามารถปฏิบัติงานได้เหนือกว่า ข้อก� ำหนดอย่างไร ในการจัดล� ำดับความส� ำคัญด้ านสุขภาพและ ความปลอดภัยของบุคลากร เราได้คัดเลือกสถานที่ ปฏิบัติงานของไอวีแอลบางแห่งให้มีการปฏิบัติตาม แนวทางอาชีวอนามัยที่เหนือกว่าข้อก� ำหนดพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการทดสอบสมรรถภาพ การทดสอบ เครื่องช่วยหายใจ การจ้างบริษัทภายนอกเพื่อช่วย ด� ำเนินการด้านสุขภาพของพนักงานในพื้นที่ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=