Indorama Ventures A4 TH

132 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม กฎทอง ดŒ านความปลอดภัย การอนุญาต ใหŒ ทำงาน การทำงาน บนที่สูง การปฏิบัติ งานยก การใชŒ งาน ยานพาหนะ งานที่เกิดความรŒ อน และประกายไฟ การแยกส‹ วน พลังงาน การเขŒ าพื้นที่ อับอากาศ นอกจากนี้ “กฎทองด้านความปลอดภัย” ของไอวีแอลยังเป็น คู่มือความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงและ เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต คู่มือส� ำหรับกิจกรรมที่ส� ำคัญ ต่อชีวิตนี้มีไว้ส� ำหรับบุคลากรทุกคน (พนักงานหรือผู้รับเหมา) ที่ท� ำงานในโรงงาน ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเหตุการณ์ร้ายแรง โดยเฉพาะ การเสียชีวิต ทศวรรษที่ปราศจากอุบัติเหตุ ที่ไอวีแอล เราให้ความส� ำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งส� ำคัญอย่างมาก ในการรักษาค่านิยมหลัก “เรามีความรับผิดชอบ” เราต้องรับรองว่าแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีที่สุดของเราจะครอบคลุมทุกสถานที่ด� ำเนินงานทั่วโลก Trevira หนึ่งในบริษัทของไอวีแอลที่ตั้งอยู่ในเมือง Guben ประเทศเยอรมนี สามารถรักษาการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ได้อย่างดีเป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากมีการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยในกระบวนการ เรามุ่งมั่นและตอบสนองต่อแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขภาพระหว่างประเทศโดยการบ� ำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐานอย่างสม�่ ำเสมอ วิธีหนึ่งที่เรายังคงเป็นหุ้นส่วนและนายจ้างที่ดีคือการลงทุนในกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการด้านความปลอดภัยช่วยลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส� ำคัญ ข้อดีของการปฏิบัติตามมาตรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001 และหลักการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการ (PSM) คือความยืดหยุ่นในการปรับการตอบสนอง ของเราตามความเหมาะสม ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) รองรับสภาพแวดล้อมการท� ำงานที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดี การประเมิน ความเสี่ยงและการด� ำเนินการตามมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งส� ำคัญในการบรรลุผลการปฏิบัติงานด้าน OHS ที่ดี และไอวีแอลมักจะปฏิบัติเกินกว่าข้อก� ำหนดกฎหมายท้องถิ่นเสมอ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=