Indorama Ventures A4 TH

133 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 27% 43.5% 17% 61.5% 2563 2563 2564 2564 18 13 15 21 0.064 0.046 0.047 0.066 ความปลอดภัยในกระบวนการ การ เปลี่ยนแปลง การ เปลี่ยนแปลง ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 จ� ำนวนเหตุการณ์ อัตรา (กรณี/200,000 ชั่วโมงท� ำงาน) ตัวชี้วัด การขนส่งที่ปลอดภัยและมั่นใจได้ ความปลอดภัยที่คงที่ตลอดช่วงต่างๆ ของห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เราให้ความ ส� ำคัญกับการจัดการและการขนส่งวัตถุดิบ รวมถึง สารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การเลือก คู่ ค้ าด้ านการขนส่ งที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ ใน สหรัฐอเมริกา ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด ตลอดกระบวนการขนถ่ายที่แตกต่างกันของรถบรรทุก ที่ขนส่งวัตถุดิบของเรา ในการปฏิบัติตามข้อก� ำหนด การฝึกอบรมของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (DOT) พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมการขนส่งวัสดุ อันตรายหลายครั้งผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ที่พัฒนา โดยส� ำนักงานความปลอดภัยของวัสดุอันตรายของ DOT Union Pacific มอบรางวัล Pinnacle Award ปี 2564 แก่ไอวีแอลส� ำหรับความมุ่งมั่น เพื่อความปลอดภัย ไอวีแอลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Pinnacle Award จากความมุ่งมั่นของเราในการขนส่ง สารเคมีทางรางอย่างปลอดภัย รางวัลประจ� ำปีนี้ มอบให้บริษัทต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการด� ำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการปล่อยสาร แผนปฏิบัติการ แก้ไข และผู้ที่ไม่ปล่อยสารที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (NAR) จากการขนส่งวัสดุอันตรายที่มีการควบคุม อัตราของความปลอดภัยในกระบวนการขั้นที่ 2 ที่สูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากไอวีแอลได้รับ ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงาน API ผ่านการฝึกอบรมมืออาชีพและการจัดตั้งทีม EHS ระดับองค์กร และท� ำให้เราสามารถ รายงานกรณีที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องมากขึ้น ในปี 2564 มีการรายงานอัคคีภัยครั้งใหญ่ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และในเมืองซูอาเป ประเทศบราซิล และเหตุเพลิงไหม้ ท่อไอเสียในเมืองโอเบิร์นบวร์ก ประเทศเยอรมนี ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในรายงานประจ� ำปี 2564 ในหน้า 125 เพื่อปรับปรุงและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการของเรา เราได้น� ำมาตรฐาน US OSHA มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติตามข้อก� ำหนดด้านความปลอดภัย องค์ประกอบของโปรแกรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ข้อมูล ความปลอดภัยของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการ (PHAs) การฝึกอบรมพนักงาน การบริหารจัดการผู้รับเหมา ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ใบอนุญาตท� ำงาน การสอบสวนเหตุการณ์ การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก� ำหนด สิ่งเหล่านี้จะถูกน� ำไปใช้ในปี 2565 ตลอดกระบวนการด� ำเนินการหลายปี มาตรฐานที่เข้มงวดกว่าจะถูกน� ำมาใช้ในประเทศที่มี กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=