Indorama Ventures A4 TH

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เราเชื่อว่า Work-Life Balance ที่ดีจะช่วยให้พนักงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท� ำให้พวกเขาตระหนักถึงความสามารถ ของตนเองในการเป็นพนักงานที่กระตือรือร้นและมีแรงจูงใจ อยู่ เสมอ เราสนับสนุนให้พนักงานแจ้ งความตระหนัก ด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายและความปลอดภัยอื่นๆ ผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เราเน้นย�้ ำถึงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ โดยส่งเสริม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายที่เป็นประโยชน์ เรายังเสนอ สิทธิ์เข้าใช้ศูนย์ออกก� ำลังกาย จัดกิจกรรมสุขภาพเพื่อการกุศล ตลอดจนกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนอื่นๆ กิจกรรม การสร้างทีมเป็นหัวใจส� ำคัญของการริเริ่มการมีส่วนร่วมของ พนักงาน ในการดูแลพนักงานนอกเหนือจากข้อก� ำหนดด้าน อาชีวอนามัย พนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ และโปรแกรมความช่วยเหลือพนักงาน ความมุ่งมั่น ของเราในการลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานยังรวมถึง การรักษาคุณภาพอากาศผ่านการระบายอากาศที่เหมาะสม และลดมลพิษทางเสียง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไป ตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยประกาศใช้ทั่วทั้งส� ำนักงานและ โรงงานผลิตของเรา เราตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงาน ในชั่วโมงท� ำงาน กิจวัตร และแนวทางปฏิบัติ และให้ความส� ำคัญ กับการรักษาสมดุลระหว่างเวลาท� ำงานและช่วงเวลาพัก ตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิตมีเวลาเข้าท� ำงานแบบกะและ หมุนเวียนที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า เราใช้ดุลยพินิจของ ผู้จัดการสถานที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน แต่ละคนอย่างเหมาะสม พนักงานที่ท� ำงานในส� ำนักงาน ซึ่งอาจมีการท� ำงานนอกเวลาที่เกินกว่ากฎหมายอนุญาต จะได้รับการชดเชยชั่วโมงการท� ำงานที่ยืดหยุ่นและทางเลือก ในการท� ำงานจากที่บ้าน การยศาสตร์ในสถานที่ท� ำงาน ผลจากโครงการน� ำร่องที่ประสบความส� ำเร็จส� ำหรับ พนักงานที่ท� ำงานจากที่บ้าน เราได้ลงทุนในอุปกรณ์ ส� ำนักงานใหม่ให้กับพนักงาน เช่น จอคอมพิวเตอร์ เมาส์และคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ไร้สาย และเก้าอี้ ส� ำนักงานที่เหมาะกับสรีระ นอกจากนี้ พนักงาน ยังเข้าร่วมการฝึกอบรม “การให้ความรู้และความรู้ ด้านความปลอดภัยตามหลักสรีรศาสตร์” โครงการช่วยเหลือพนักงาน กลุ่มไอวีแอล (EAP) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ไอวีแอลได้ฉลองวันสุขภาพจิต โลกโดยรับทราบและกล่ าวถึงความส� ำคัญของ สุขภาพจิต โดยเฉพาะตัวอย่างการปรับตัวให้เข้ากับ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ในเดือนมิถุนายน ปี 2564 เราได้ขยายการสนับสนุน ให้ครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มของเราไปยังพนักงานทุกคน และผู้ที่อยู่ ในโครงการช่ วยเหลือพนักงานกลุ่ม ไอวีแอล (EAP) ซึ่งจะได้ รับที่ปรึกษาหรือโค้ ช เพื่อพัฒนากลยุทธ์ ความเป็นอยู่ที่ดีส่ วนบุคคล โปรแกรมจะให้ข้อมูลที่เป็นความลับ การอ้างอิง และ การสนับสนุนทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ของพนักงานทั้งหมด มีส่วนร่วมในข้อตกลง การเจรจาต่อรองร่วม 41.89% 134 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=