Indorama Ventures A4 TH

135 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี เราประเมินตนเองจากความส� ำเร็จของลูกค้า ด้วย นวัตกรรมที่เหนือชั้นและความใส่ใจในคุณภาพ เรามุ่งมั่น ที่จะส่งมอบงานที่ก้าวล�้ ำความคาดหวังของพวกเขา • บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง บุคลากรสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เราเคารพ ทุกเสียงและพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อการเติบโต • เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส ภูมิทัศน์ทางธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราน้อมรับ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่บริษัทระดับ โลกและรักษาความแตกต่างของเรา • ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา ในฐานะบริษัทระดับโลก เราให้คุณค่ากับความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ที่หลากหลายในองค์กร และดึงจุดแข็ง จากสิ่งเหล่านี้เพื่อกระตุ้นความสามารถในการแข่งขัน ของเรา • เรามีความรับผิดชอบ ในการแสวงหาการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถ ในการท� ำก� ำไร เราด� ำเนินการอย่างถูกต้อง ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สุขภาพ และความปลอดภัยก็ส� ำคัญเช่นกัน ค่านิยมของไอวีแอล ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=