Indorama Ventures A4 TH

โครงสร้าง WHRA 1. ระดับ องค์กร 3. ระดับ โรงงาน 4. ระดับ ผลิตภัณฑ์ 2. ระดับ ประเทศ 136 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท� ำงาน ไอวีแอลเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพันธสัญญาสองฉบับ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เราหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เราด� ำเนินการอยู่อย่างเคร่งครัด นโยบายของเราไม่ยอมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิด ผ่านช่องทางที่เหมาะสม พนักงานคนใดก็ตามที่ละเมิดนโยบายนี้ ไม่จ� ำกัดเพียงแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานทาส อคติ การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง หรือการล่วงละเมิด ต้องเผชิญกับการลงโทษทางวินัยภายในตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ของท้องถิ่น ในปี 2564 ไอวีแอลได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าภาคธุรกิจและหัวหน้าโรงงานทั้งหมด บุคคล เหล่านี้คือบุคคลส� ำคัญในการด� ำเนินการระบบและกระบวนการที่ป้องกันและแก้ไขการละเมิด (หรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น) ตามนโยบายสิทธิมนุษยชน พวกเขายังเป็นส่วนส� ำคัญในการปรับปรุงการด� ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ค� ำประกาศนี้แสดงถึง ระดับการปฏิบัติตามข้อก� ำหนดทั้งหมด และเน้นย�้ ำถึงประเด็นต่างๆ ที่จ� ำเป็นต้องปรับปรุง หากเกิดปัญหาการละเมิด ข้อก� ำหนดที่โรงงานหรือธุรกิจ หัวหน้าธุรกิจและหัวหน้าโรงงานต้องเปิดเผยรายละเอียดและการด� ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามข้อมูลที่ให้ไว้ในประกาศประจ� ำปีนี้ จากนั้นผลการตรวจสอบ ดังกล่าวจะรายงานต่อคณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริหาร จากนั้นบริษัทจะด� ำเนินการแก้ไขที่จ� ำเป็นและ สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือพนักงาน หากสิทธิมนุษยชนของพวกเขาถูกละเมิดโดยบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก เราได้ร่วมลงนามใน UN Global Compact โดยวางระบบการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท� ำงาน (WHRA) ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานและหลักการดังกล่าว เครื่องมือนี้เปิดตัวในปี 2559 เพื่อประเมิน สื่อสาร และบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมกลุ่มที่เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ชุมชน LGBT ผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย ในประเทศ การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน ในสถานที่ท� ำงานทั้ง 4 ระดับ ครอบคลุม กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งในการด� ำเนินงาน ของเรา และกลุ่มผู้ร่วมทุน ดังนี้ 1. พนักงาน 2. เด็ก 3. คนท้องถิ่น 4. แรงงานอพยพ 5. แรงงานรับเหมาจากหน่วยงานภายนอก 6. ชุมชนท้องถิ่น ระดับองค์กร - ระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นด้านสิทธิมนุษยชนและ จัดท� ำแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ระดับประเทศ - ท� ำแผนปฏิบัติการเฉพาะอ้างอิง จากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ระดับโรงงานหรือหน่วยธุรกิจ - ท� ำแผนปฏิบัติการเฉพาะ อ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงเฉพาะของผลิตภัณฑ์จ� ำเป็นต้องได้รับการบรรเทา โดยมีหัวหน้างานการผลิตให้ค� ำปรึกษา Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=