Indorama Ventures A4 TH

137 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ค� ำแถลงเกี่ยวกับการใช้แรงงานสมัยใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เพื่อป้องกันการใช้ แรงงานสมัยใหม่ และร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียในการ เป็นผู้น� ำระดับโลก เพื่อต่อสู้กับทาสสมัยใหม่ผ่านการ จัดตั้งพระราชบัญญัติแรงงานยุคใหม่ปี 2561 Indorama Ventures Oxides Australia Pty Limited มีความภูมิใจในการจัดท� ำรายงานเกี่ยวกับการท� ำความเข้าใจ รับรู้ และการบริหารจัดการกับความเสี่ยงของการใช้ แรงงานสมัยใหม่ในการด� ำเนินงานและเครือข่ายการจัดหา ของเรา แม้ว่าเราจะยังไม่ได้พบเหตุการณ์ตัวอย่างของการใช้ แรงงานสมัยใหม่ ใดๆ แต่ เรายังคงวิเคราะห์ เชิงรุก อย่างต่อเนื่อง ผ่านวิธีการที่แข็งแกร่ง พื้นที่ในธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทานของเราที่อาจมีปัจจัยเสี่ยงส� ำหรับ การค้าแรงงานยุคใหม่ เรามีการประเมินสามขั้นตอนและจัดการปัญหาตาม แนวทางที่อิงตามความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมการท� ำงาน ที่ไม่เหมือนใคร ปัญหาทั้งหมดที่ส่งมาจะได้รับการประเมิน และส่งต่อไปยังผู้มีอ� ำนาจตัดสินใจระดับสูง ในขณะที่ การด� ำเนินการจะถูกติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ผลการดำ �เนินงานปี 2564 ไม่พบ การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2564 การลงนามรับรอง ด้านสิทธิมนุษยชน 100% ครอบคลุมทุกสถานที่ด� ำเนินงาน ของไอวีแอล 90% ได้รับการลงนาม โดยหัวหน้าธุรกิจหลัก 92% ได้รับการลงนาม โดยหัวหน้าโรงงาน ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=