Indorama Ventures A4 TH

ประเด็นหลัก ประกาศจากองค์กร ประกาศเกี่ยวกับ ทรัพยากรบุคคลและ ประเด็นส� ำคัญ ข้อความที่เกี่ยวกับ การตอบแทน การอัพเดทโครงการ ด้านทรัพยากรบุคคล แนวทางปฏิบัติ ส� ำหรับองค์กรเกี่ยวกับ COVID-19 นโยบาย ด้านทรัพยากรบุคคล การติดต่อกับ HR รายไตรมาส ตามโอกาส (ตามค� ำร้องขอหรือ การปรับปรุงข้อมูล) ตามโอกาส รายไตรมาส ตามโอกาส รายปี (ตามแผนโครงการ) ตามโอกาส • ส่งอีเมลโดยตรงถึงผู้บริหารระดับสูงและ ระดับกลาง (IMC, GMC, หัวหน้าโรงงาน, หัวหน้า HR) • โพสต์ลงอินทราเน็ต • ส่งอีเมลโดยตรงไปยัง COO หัวหน้าภาคธุรกิจ • คัดลอกถึง IMC, HR BPs, CoE Reward, ผู้จัดการ HR ในท้องถิ่น • ส่งอีเมลโดยตรงไปยังผู้เข้าร่วม EJIP ปัจจุบัน และพนักงานที่มีสิทธิ์ • ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ โดยรวมเป็นการ ส่งอีเมลโดยตรงไปยังหัวหน้า HR ในพื้นที่ เพื่อส่งต่อไปยังพนักงานของตน • โพสต์บนอินทราเน็ต (InVolve-Employee Center) ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ • ส่งอีเมลโดยตรงไปยังผู้บริหารระดับสูงและ ระดับกลางของ IVL (IMC, GMC, Site Heads, HR Heads) เพื่อขอให้หัวหน้า HR ในพื้นที่เผยแพร่ประกาศในหน่วยธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม • ส่งอีเมลโดยตรงไปยังหัวหน้า HR ในพื้นที่ เพื่อส่งต่อไปยังพนักงาน • โพสต์บนอินทราเน็ต (InVolve-Employee Center) ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ • HRBPs จัดการประชุมออนไลน์ กับหัวหน้า HR ในท้องถิ่น ในปี 2564 เราเผยแพร่ • เป้าหมายนโยบายทรัพยากรบุคคล ของไอวีแอลและการจัดการประสิทธิภาพ • การเรียนรู้และการพัฒนานโยบาย ทรัพยากรบุคคลของไอวีแอล • การศึกษาและฝึกอบรมนโยบาย ทรัพยากรบุคคลของไอวีแอล • โอกาสในการเสนอความคืบหน้า โครงการด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงกลยุทธ์ และการแบ่งปันภายในกลุ่ม HR • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ COVID-19 ระดับสากล/องค์กรของไอวีแอล • แถลงการณ์ของบริษัท: หลักสรีรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการท� ำงานที่บ้าน ในปี 2564 เราได้เปิดตัว • การเพิกถอนแนวทางชั่วคราวในการจ้างงาน และค่าตอบแทน ในปี 2564 เราได้เริ่ม • แผนการลงทุนร่วมของพนักงาน (EJIP) ในปี 2564 เราได้เผยแพร่ • ผลลัพธ์การส� ำรวจความผูกพันของพนักงาน ในกลุ่มไอวีแอล ปี 2564 • IVL Culture Awards ปี 2564 • โครงการความช่วยเหลือพนักงาน ในกลุ่มไอวีแอล (EAP) • การแต่งตั้งผู้บริหาร • การปรับโครงสร้างองค์กรระดับสากล สม�่ ำเสมอ 138 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม รายการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม การลงทุนในพนักงานของเรา จุดแข็งของทีมผู้น� ำภายในของเราช่วยเสริมวิสัยทัศน์ของไอวีแอล ในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก พนักงานของเรา มีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และการพัฒนาอาชีพของพวกเขาด้วยกลยุทธ์ทางทรัพยากรบุคคล (HR) ซึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร แบบรวมที่ให้ความส� ำคัญกับการเติบโตและนวัตกรรม เรามุ่งเน้นการบูรณาการและการท� ำให้เป็นดิจิทัลทั่วโลก ซึ่งจะช่วย ขับเคลื่อนความส� ำเร็จของเรา โดยได้รับการสนับสนุนจากกระบวนการและเครื่องมือที่เสริมสร้างเส้นทางอาชีพของพนักงาน นอกจากนี้ เรายังด� ำเนินการจัดหาและจัดการผู้มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาความเป็นผู้น� ำและความสามารถ การบริหาร จัดการการด� ำเนินงานและรางวัล และการมีส่วนร่วมของพนักงาน การเจรจาส� ำคัญด้านการบริหารจัดการแรงงานในปี 2564 ไอวีแอลเคารพสิทธิของพนักงาน ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน และมุ่งมั่นที่จะสร้าง ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพนักงานผ่านการเจรจาอย่างใกล้ชิด เราสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานโดยอาศัยความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน โดยการรักษาบทสนทนาที่ใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นประจ� ำ และการประชุมอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=