Indorama Ventures A4 TH

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 139 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี มีนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 7 หัวหน้าออฟฟิศ +2 พนักงานฝึกงาน 3 โครงการ ความร่วมมือ 5 งาน Job Fair แบบเสมือน ผู้เข้าร่วม 939 คน จากทุกการเข้าร่วม และโพสต์สาธารณะ 3 ห้องเรียน Plug-in Session คะแนนความพึงพอใจ Roadshow คิดเป็น 4.32 จาก 5 คะแนน การดึงดูดผู้มีความสามารถ เรายังคงดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น และส่งเสริมจุดแข็งของพวกเราด้วยวัฒนธรรมการท� ำงานที่ดี ต่อสุขภาพ ค่าตอบแทนที่ดีกว่าหรือเทียบเท่าและโอกาสในการก้าวหน้าในการท� ำงาน เราตั้งเป้าที่จะปิดช่องว่างที่มีอยู่ในการ รวมผู้มีความสามารถและรักษาชื่อเสียงของเราในฐานะนายจ้างที่ดี ในปี 2564 มีการรับพนักงานใหม่ 3,295 คน ซึ่งคิดเป็น 12.79% ของจ� ำนวนพนักงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น หมายเหตุ: เนื่องจากการระบาด COVID-19 งานจึงถูกจัดแบบเสมือน และมหาวิทยาลัยบางแห่งได้มอบหมายโครงการแทน การเข้าฝึกงาน ผู้จัดการไอวีแอลแค่บางส่วนที่เปิดรับการฝึกงานเสมือน ในขณะที่ส่วนอื่นจะเปิดรับการฝึกงานเมื่อสามารถ On-site ได้ โครงการฝึกงานของนักศึกษา เราก� ำลังปูทางส� ำหรับผู้น� ำและนวัตกรรุ่ นใหม่ผ่ านโครงการพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2563 ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจไปทั่วโลก เราได้จ้างงาน ผู้ส� ำเร็จการศึกษาใหม่และส่งเสริมให้ท� ำงานในระยะยาว เพราะเราเชื่อว่าการลงทุน ในทุนมนุษย์สามารถท� ำให้เกิดความสามารถที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โครงการส� ำคัญในปี 2564 ความมั่นคงแบบเสมือน...COVID-19 ไม่สามารถหยุดการเติบโตของเรา คน ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=