Indorama Ventures A4 TH

20% 70% 10% การพัฒนาความสามารถ เราสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อสร้างความสามารถทั่วทั้งองค์กร และปรับกลยุทธ์การฝึกอบรมซึ่งเป็นปัจจัยส� ำคัญในการ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเรา ผู้น� ำและพนักงานของเราได้รับการปลูกฝังให้มี Growth Mindset ในขณะที่เราสร้างเส้นทางส� ำหรับพวกเขาเพื่อบรรลุศักยภาพ สูงสุดในด้านที่พวกเขามีความเป็นเลิศ การอบรมของเราใช้อัตราส่วน 70-20-10 ได้แก่ e-Learning การฝึกอบรมเสมือนจริง และการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว เพื่อให้พนักงานมีความสามารถด้านการท� ำงานและด้านเทคนิค ครอบคลุมประเด็นส� ำคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเป็นผู้น� ำ สุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กิจกรรมการปฐมนิเทศที่แข็งแกร่ง และการฝึกอบรมด้านภาษา ในปี 2564 พนักงานได้เข้าฝึกอบรมทั้งหมดคิดเป็น 708,106 ชั่วโมง หรือ 29.92 ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2563 โดยย้อนกลับไปเท่ากับระดับ ก่อนการระบาดของ COVID-19 เราลงทุนกว่า 2.4 ล้าน เหรียญสหรัฐ ในการฝึกอบรมในปี 2564 และจะยังคงมุ่งเน้น การพัฒนาความสามารถของพนักงาน ในขณะที่ค้นหา วิธีปรับปรุงวิธีการส่ งมอบอย่ างต่ อเนื่องเพื่อขับเคลื่อน แนวการฝึกอบรมขององค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า 20% การเรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้และพัฒนาจากผู้อื่น การให้ค� ำแนะน� ำ อย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback) มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการท� ำงานร่วมกัน เช่น ชุมชน เครือข่าย เพื่อนร่วมงาน ผู้ฝึกสอน และที่ปรึกษา 10% การฝึกอบรม เรียนรู้และพัฒนาผ่านโปรแกรมและหลักสูตร ที่วางไว้ เช่น หลักสูตรอบรม หลักสูตรออนไลน์ และการอ่าน 70% การมอบหมายงานและประสบการณ์ เรียนรู้และพัฒนาผ่านการลงมือท� ำ เช่น การฝึกฝนหน้าที่ การเผชิญความท้าทายใหม่ๆ หรือได้รับมอบหมายงานที่ขยายขีดความสามารถ 140 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2561 2562 2563 2564 18.58 33.06 30.43 29.92 ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน (ชั่วโมง / พนักงาน) รูปแบบ การเรียนรู้ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=