Indorama Ventures A4 TH

15 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ไอวีแอลมีการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย การใช้ที่ตั้งไว้ 10% ในปี 2568 โดยเรามีการติดตั้งแผงพลังงาน แสงอาทิตย์ในโรงงาน 10 แห่ง ในปี 2564 โรงงาน 6 แห่ง ของเรามีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในการด� ำเนินงาน 100% ซึ่งคิดเป็น 7.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้ เราได้ส� ำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการดักจับ การใช้ ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว และตั้งเป้าที่จะใช้วัตถุดิบหมุนเวียน คิดเป็น 1 ใน 4 ของการ ใช้วัตถุดิบทั้งหมด ภายในปี 2573 การสร้างความสัมพันธ์ อันแข็งแกร่งกับพันธมิตร เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงซัพพลายเออร์ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ลูกค้า หน่วยงานรัฐ และผู้บริโภคเพื่อให้ การด� ำเนินของเราเป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน เราได้น� ำหลักการด้าน ESG มาประยุกต์ใช้กับซัพพลายเออร์ รวมทั้งการจัดท� ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ด้านอื่นๆ (Scope 3) และเป้าหมายต่างๆ เพื่อลดการใช้ ทรัพยากร เราส� ำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และ ไฮโดรเจนสีเขียว อีกทั้งเป็นผู้น� ำในด้านรีไซเคิลอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังอ� ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุ ตามเป้าหมายของพวกเขาผ่านผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางทาง คาร์บอน วัสดุบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบธุรกิจ ไอวีแอลได้ร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนกฎระเบียบที่ผลักดันการใช้ rPET และโครงการเก็บรวบรวมขวดพลาสติก ซึ่งเราก� ำลัง พัฒนาการเก็บและคัดแยกขยะพลาสติก รวมถึงโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ หมุนเวียนแก่ผู้บริโภค หนทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน ไอวีแอลมีการวางแผนกลยุทธ์และการรับมือกับการระบาดของ COVID-19 เป็นอย่ างดี โดยเราดูแลพนักงานของเรา ให้ปลอดภัย ควบคุมให้การปฏิบัติงานด� ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และให้ความมั่นใจกับลูกค้า ความคล่องตัวในการรับมือกับ ความท้าทายของเราแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งขององค์กร นอกจากนั้น เรายังตระหนักถึงปัจจัยหลายๆ ด้านที่ส� ำคัญ ต่อความส� ำเร็จในระยะยาว ได้แก่ การริเริ่มใช้ดิจิทัล เพื่อแก้ไขปัญหา ท� ำความเข้าใจความเกี่ยวข้องของปัญหา สภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่ อการหยุดชะงักของ ห่วงโซ่อุปทาน และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ในยุค Millennial ผมขอขอบคุณพนักงานของไอวีแอลทุกคนส� ำหรับความมุ่งมั่น ตั้งใจที่ช่วยให้องค์กรของเราประสบความส� ำเร็จ อีกทั้ง ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรส� ำหรับความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนตลอดเส้นทางการด� ำเนินงาน อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=