Indorama Ventures A4 TH

141 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี IVL’S LEADERSHIP CURRICULUM การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น� ำในฐานะผู้ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ ทักษะความเป็นผู้น� ำเป็นหนึ่งในห้าล� ำดับความส� ำคัญเชิงกลยุทธ์ที่จะคงไว้ซึ่งนวัตกรรมแนวหน้า ในขณะที่ปรับให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่รุนแรง เรามุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้น� ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดึงเอา สิ่งที่ดีที่สุดในทีมออกมา และสนับสนุนจุดแข็งและประสิทธิภาพในระยะยาวของเรา ในการเตรียมความพร้อมส� ำหรับโลกที่ไม่หยุดนิ่ง และเพื่อรับมือกับความท้าทาย เราได้จัดตั้งหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้น� ำ ในปี 2563 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายในระดับผู้น� ำที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย การฝึกอบรม การฝึกสอน การให้ค� ำปรึกษา และการพัฒนาตามประสบการณ์/การมอบหมายงานโดยใช้ดิจิทัลเป็นรากฐาน ในปี 2564 ผู้น� ำกว่า 1,633 คน ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาความเป็นผู้น� ำต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรม การฝึกสอน การให้ ค� ำปรึกษา และการโยกย้ายต� ำแหน่งภายในองค์กร และโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย/ตามประสบการณ์อื่นๆ เป้าหมายของเรา คือการพัฒนาผู้น� ำ 3,500 คน ภายในปี 2567 เป้าหมายโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ � ผู้น� ำ 3,500 คน เข้าร่วม โครงการพัฒนาความเป็นผู้น� ำ ภายในปี 2567 ในปี 2564 ผู้น� ำ 1,633 คน ทั่วโลกเข้าร่วมฝึกอบรม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=