Indorama Ventures A4 TH

142 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม โครงการ INDORAMA VENTURES EXCELLENCE (IVEX) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาของบริษัท โครงการ Indorama Ventures Excellence (IVEX) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุม ไปถึงการริเริ่มการพัฒนาที่หลากหลายทั่วทั้งไอวีแอล IVEX สะท้อนและปรับปรุงค่านิยมของเราผ่านเครื่องมือระดับโลก การมีส่วนร่วม และการพัฒนาความเป็นผู้น� ำของพนักงาน ผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องที่ส� ำคัญ ทีมงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมที่กระตุ้นความส� ำเร็จของบริษัทผ่านบุคลากร ของเรา โปรแกรมการฝึกอบรม “IVEX World-Class” ในปี 2564 ประกอบด้วยการฝึกอบรม Learn Six Sigma (LSS) Belt ของเราเพื่อ รวมเครื่องมือชั้นหนึ่งที่สร้างรากฐานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ นอกเหนือจากการฝึกอบรม IVEX ยังเน้นที่โครงการ พัฒนาความเป็นเลิศ ซึ่งมีส่วนร่วมในองค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งเสริมค่านิยมของบริษัทในหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ความยั่งยืน พลังงาน อากาศและน�้ ำ การจัดการของเสีย ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและต้นทุน ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา เราได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการแบ่งปันข้ามสายงานภายใน ผู้เข้าร่วมโครงการ IVEX ทุกคนท� ำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในหัวข้อส� ำคัญต่างๆ การด� ำเนินการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนี้เป็นกุญแจ ส� ำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โครงการ IVEX จะส� ำรวจความเป็นไปได้เพิ่มเติมที่มีผลกระทบเชิงกลยุทธ์ต่อบริษัทอย่าง จริงจัง ในปี 2564 ทีมงานจากบริษัท Indorama PET Nigeria Limited ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกส� ำหรับโครงการ “ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานระบบอัดอากาศ” ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากจากการลดการใช้พลังงาน โดยบ� ำรุงรักษาระบบอัดอากาศ โครงการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพสูง ส� ำหรับการจ� ำลองใช้ในพื้นที่อื่นๆ ของไอวีแอล ความสำ �เร็จในปี 2564 จากโครงการ IVEX 46.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย 41 โครงการ ด้านความยั่งยืน ทั่วทั้งไอวีแอล รวมทั้งสาธารณูปโภค การลดการใช้พลังงาน 29,000 ชั่วโมง การฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร 681 โครงการทั้งหมด 540 ล้าน กิโลวัตต์ - ชั่วโมง การลดการใช้พลังงาน 441 คน ผ่านการอบรม ในปี 2564 เหนือเป้าหมาย ประจ�ำปีจาก 274 คน 996 ผู้เข้าร่วมใหม่ จากพนักงานกว่า 3,400 คน เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 75,000 ชั่วโมง การฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2561-2564 การแข่งขันโครงการ IVEX ปี 2564 การแข่งขันโครงการ IVEX จัดขึ้นทุกปีโดยเน้นโครงการ Learn Six Sigma (LSS) ที่เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละธุรกิจ การให้คะแนน ค� ำนวณโดยการหาค่ าเฉลี่ย 3 เกณฑ์ ได้ แก่ ก� ำหนด วัด วิเคราะห์ ปรับปรุงและควบคุมวิธีการ (DMAIC) การใช้ เครื่องมือ LSS และผลกระทบของโครงการ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=