Indorama Ventures A4 TH

143 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 30% 44% 82 22% 281 25,760 8.95% 9.50% 7.70% 8.49% 6.32% 7.47% 2561 2562 2563 2564 9.08% 11.42% การลาออกโดยรวม การลาออกโดยสมัครใจ เชื้อชาติ พนักงานทั้งหมด พนักงานทั่วโลก แบ่งตามทวีป การลาออกของพนักงาน ความหลากหลาย ทางเพศ พนักงาน ผู้มีความบกพร่อง อเมริกา แอฟริกา เอเชีย ยุโรป 22% 4% แรงงาน: เชื่อชาติ / ชาติพันธุ์ พนักงานของเราอย่างน้อย 20% อยู่ในสหรัฐอเมริกา และเราสรุปรายละเอียดพนักงานระบุตามชาติพันธุ์ และเชื้อชาติ ดังนี้ 18.04% 12.15% 9.57% 30.04% 10.70% 19.49% สัดส่วนของพนักงานทั้งหมด (คิดเป็น % จากพนักงานทั้งหมด) อื่นๆ คนเอเชีย คนเชื้อสาย อเมริกันแอฟริกัน คนเชื้อสายสเปน หรือลาติน คนผิวขาว คนพื้นเมือง การรักษาพนักงานที่มีความสามารถ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถานที่ท� ำงานที่ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถผ่านค่าจ้าง ผลประโยชน์ที่น่าดึงดูด และสภาพแวดล้อม การท� ำงานที่หลากหลายโดยไม่แบ่งแยก ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=