Indorama Ventures A4 TH

78.77% 75.68% 72.98% 73.24% 63.88% 76.20% 73.90% 82.87% ผู้เข้าร่วมการส� ำรวจ ความรับผิดชอบและความร่วมมือ วัตถุประสงค์และปณิธาน ความเป็นผู้น� ำ ความสามารถในการบริหารจัดการคน และการปฏิสัมพันธ์ การบริหารจัดการประสิทธิภาพ และการยอมรับ ดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงาน คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (ความผูกพันอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน) 144 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานมีความส� ำคัญต่อความส� ำเร็จของเรา และช่วยให้บรรลุและรักษาวิสัยทัศน์ของเราไว้ได้ เราท� ำการส� ำรวจ ความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (Global Employee Engagement) ในปี 2564 เพื่อท� ำความเข้าใจว่าเราสามารถมีส่วนร่วม กับพนักงานและสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะแก่การท� ำงานได้อย่างไร โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ ตลอดเส้นทางอาชีพของพนักงาน และมุ่งเน้นที่การส� ำรวจและด� ำเนินการปฏิบัติ การส� ำรวจความผูกพันของพนักงานครั้งต่อไปมีก� ำหนดจะจัดขึ้นในปี 2566 หลังจากการส� ำรวจ เรามุ่งเน้นการปรับปรุงและการด� ำเนินการที่สถานที่ปฏิบัติงานของไอวีแอลทั้งหมดผ่านการท� ำงานร่วมกัน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานที่ พนักงาน และทีมทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ผลงานส� ำคัญด้านความผูกพัน GEE ในปี 2564 ตัวขับเคลื่อนความผูกพันที่ส� ำคัญ GEE ในปี 2564 ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=