Indorama Ventures A4 TH

มิติ CSR หลักการส� ำคัญ เป้าหมายของเรา การด� ำเนินงานของเรา ประสิทธิภาพ การด� ำเนินงาน โดยรวมของเรา ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลกโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของไอวีแอล: i) ความร่วมมือ ii) การสร้างจิตส� ำนึกทางสังคม และ iii) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า เปิดรับการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลาย เอกลักษณ์ ความเป็นผู้น� ำ 150 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม เรามุ่งหวังที่จะสร้างจิตส� ำนึกในการรีไซเคิล และการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน การจัดการ PET หลังการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เรายังคงพัฒนาเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบท ระดับชาติ ควบคู่ไปกับการแปลเนื้อหา เป็นภาษาท้องถิ่น เราจัดหากองทุนการศึกษา การฝึกอบรม และสนับสนุนโครงการด้านนวัตกรรมรวมถึง โครงการที่เกี่ยวข้องกับ STEM ซึ่งนักเรียน จะเรียนรู้ผ่านการทดลองและการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ภายในปี 2573 ไอวีแอลจะสร้าง ความตระหนักรู้ เรื่องการรีไซเคิลให้แก่ สาธารณชนกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ผู้คนกว่า 53,585 ได้รับความรู้ เรื่องการรีไซเคิล ตั้งแต่ปี 2561 มีผู้คนในชุมชนที่ได้ประโยชน์กว่า 31,900 คน ตั้งแต่ปี 2563 ขวด PET น�้ ำหนักกว่า 28.3 ตัน ถูกรวบรวม ตั้งแต่ปี 2563 • ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ สร้างความตระหนักรู้เรื่องการ รีไซเคิลในในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก • ผลิตสื่อการเรียนรู้เรื่องการรีไซเคิล ที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก • สร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาด ส่งเสริม การคัดแยกขยะพลาสติก และค� ำนึงถึง ผลกระทบจากการด� ำเนินธุรกิจ • สนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ผ่านการรีไซเคิล PET • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เราให้ความส� ำคัญต่อคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และการดูแลชุมชน ค่านิยมระยะยาวในการปรับปรุง คุณภาพชีวิตช่วยกระชับความสัมพันธ์ ของเรากับชุมชนท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน ยังสร้างการยอมรับทางสังคมต่อบริษัท ด้วยการจัดโครงการ CSR ในชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เราสนับสนุนให้เด็ก ชุมชน และผู้บริโภค คัดแยกขยะและรีไซเคิล PET (รวบรวมและทิ้งตามจุดรับทิ้งขยะ) รวมถึงร่วมมือกับหลายภาคส่วน ในการจัดการ PET แทนการฝังกลบและ ไม่ให้รั่วไหลสู่มหาสมุทรเพื่อก่อให้เกิด เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ป้องกันและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ เพื่อให้มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นการด� ำเนินกิจกรรมที่ค� ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ทั้งต่อองค์กร และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมายด้าน CSR ของเรา คือ การสร้างผลกระทบ เชิงบวก ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเศรษฐกิจ เรามุ่งเน้นที่จะอ� ำนวยความสะดวกและมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก โดยใช้ทักษะการท� ำงานร่วมกัน การสร้างการตระหนักรู้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการท� ำงาน ภายใต้การด� ำเนิน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การให้ความรู้ ความเป็นอยู่ที่ดี ของคนในชุมชน และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย: ชุมชน สถาบันการศึกษา รัฐบาล เราร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สมาคม และสโมสรต่างๆ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องการรีไซเคิล ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรกับภาคเอกชน องค์กร และ สตาร์ทอัพต่างๆ ในการส่งเสริมความส� ำคัญของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและเพิ่มอัตราการรีไซเคิล อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของชุมชนและการประเมิน ความต้องการนับเป็นกุญแจส� ำคัญในการสร้างความส� ำเร็จของการด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การให้ความรู้ • การศึกษา • นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม • การรีไซเคิล • การพัฒนาเชิงนิเวศวิทยา การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี • คุณภาพชีวิตที่ดี • สุขภาพที่ดี • มีความมั่นคงมากขึ้น การมอบคุณค่า การล� ำดับความส� ำคัญ เชิงกลยุทธ์ การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสังคม ภายในปี 2573 คน ในชุมชนอย่างน้อย 100,000 คน จะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมจากโครงการเพื่อความเป็นอยู่ ที่ดีของเรา ภายในปี 2573 เราจะรวบรวมและ คัดแยกขวด PET หลังการบริโภค อย่างน้อย 100 ตัน เพื่อน� ำกลับเข้าสู่ กระบวนการรีไซเคิล ยกระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยรอบ สถานที่ปฏิบัติงานของเรา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความบกพร่อง เด็กก� ำพร้า และผู้สูงอายุ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=