Indorama Ventures A4 TH

“เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คือ วิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์และการดำ �เนินธุรกิจของเรา โดยยังสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภค ผ่านรูปแบบ ‘การผลิต-การใช้-การรีไซเคิล’ ” สารจากประธาน ESG COUNCIL 16 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=