Indorama Ventures A4 TH

151 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ผลการดำ �เนินงานด้าน CSR ปี 2564* * ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจาก โรงงาน 82 แห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ** ข้อมูลในส่วนการสนับสนุนเพื่อสังคมไม่รวมอยู่ในกองทุน COVID-19 และมูลนิธิไอวีแอล การลงทุน เชิงพาณิชย์ 10% สิ่งแวดล้อม 8% การลงทุน กับชุมชน 45% การศึกษา 24% การสนับสนุน ทั้งหมด 1,652,994 เหรียญสหรัฐ 450 กิจกรรม CSR ในปี 2564 การบริจาค การกุศล 45% สังคมและ ความเป็นอยู่ที่ดี 43% สุขภาพ และกีฬา 18% ศิลปะและ วัฒนธรรม 7% สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทมอบให้ : 200,981 เหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดการทั้งหมด : 46,392 เหรียญสหรัฐ ชั่วโมงกิจกรรม จิตอาสาที่พนักงาน เข้าร่วม : 9,493 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ของพนักงานที่เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา : 210,969 เหรียญสหรัฐ การสนับสนุนเพื่อสังคม** กิจกรรม CSR ผลลัพธ์ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล • จ� ำนวนทั้งสิ้น 2,751 คน ที่เข้ารับการอบรม • 28 โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ • ขยายการฝึกอบรมไปใน 3 ประเทศ ในปี 2564 ได้แก่ โปแลนด์ อินโดนีเซีย และกานา ความเป็นอยู่ที่ดี • มากกว่า 260 โครงการ ที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี และสุขภาพของคนในชุมชนท้องถิ่น • 18 โครงการ ที่สนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ • 10 กิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพใจในเด็ก • 28 โครงการ ที่จัดหาข้าวของเครื่องใช้ที่จ� ำเป็น ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม • 24 องค์กร ร่วมส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการรีไซเคิล • 15 โครงการ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และการดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม • รวบรวมขวด PET หลังการบริโภคกว่า 18.8 ตัน • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28.95 ตัน จากการรีไซเคิล PET การด� ำเนินงานด้าน CSR ของเราสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมขององค์กร เราจัดโครงการ “IVL Shared Value Award” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั่วโลก จูงใจพนักงานและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ผ่านแนวคิดการสร้างคุณค่า ร่วมกัน (CSV) รางวัลนี้ช่วยให้เราสามารถจัดการกับความท้าทายทางสังคม ผ่านความเชี่ยวชาญขององค์กร และส่งเสริม โครงการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและชุมชนมากขึ้น ภาพรวมกิจกรรมด้าน CSR ที่สำ �คัญทั่วโลกในปี 2564 ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการรวบรวมและรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตชุด PPE ส� ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยขยะพลาสติกจ� ำนวนมากและการขาดแคลนชุด PPE ไอวีแอลได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลพลาสติก PET เปลี่ยนสู่วัสดุที่ถูกสุขอนามัยและน� ำกลับมารีไซเคิลได้ โดยร่วมมือกับพันธมิตรมากกว่า 10 ราย ในการรวบรวม ขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค และน� ำมารีไซเคิลเป็นชุด PPE ส� ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ชุดป้องกัน PPE คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้น สามารถใช้ซ�้ ำได้และล้างท� ำความสะอาดได้มากถึง 20 ครั้ง เหมาะส� ำหรับ ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต�่ ำและปานกลาง ชุด PPE ดังกล่าวยังได้รับการรับรองจากส� ำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันสิ่งทอแห่งประเทศไทย ความคิดริเริ่มนี้ ช่วยสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ การรีไซเคิลขวดพลาสติก PET และยกระดับไอวีแอลในฐานะผู้น� ำด้านการรีไซเคิล PET นอกจากนี้ ยังช่วยรักษา ความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและการเป็นหุ้นส่วน กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน เราได้ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment: SROI) รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของโครงการ และประเมินผลกระทบเชิงบวกจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=