Indorama Ventures A4 TH

01 03 02 โคคา-โคล่า “Recycle me” บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ ของโคคา-โคล่า เพื่อสร้างโลกที่ปราศจากขยะ มุ่งสู่เป้าหมาย Zero-waste ในปี 2573 ส่งมอบชุด PPE ไอวีแอลได้มอบ ชุด PPE จ� ำนวน 1,500 ชุด แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กิจกรรมลุ้นรับรางวัล กับ Trash Lucky แคมเปญ ‘Coke Recycle Me with Trash Lucky’ เชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งขวด พลาสติกเปล่าและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อร่วมสนุกชิงรางวัล 152 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม มอบชุด PPE 8,000 ชุด (ผลิตจากเส้นใย rPET สามารถซักท� ำความสะอาด ได้ 20 ครั้ง) 14 องค์กร ร่วมเก็บรวบรวม ขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้ว ขวดพลาสติก PET 420,000 ขวด กลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า 14.4 tCO2e ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 1:7 เท่า เงินบาท (ผล SROI ประเมินและ แจกแจงโดย Shared Value Thailand) ชุดเครื่องนอน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ปลอกหมอนและ ผ้าปูเตียง (ผลิตจากเส้นใย rPET ป้องกันแบคทีเรียได้ 100%) โรงพยาบาลและ สถานที่อ� ำนวยความสะดวก ทางการแพทย์ กว่า 32 แห่ง (ทั่วโลก) 3 ประเทศ (ประเทศไทย อินเดีย และบราซิล) โครงการ “Recycle Me” ร่วมกับ โคคา-โคล่า ประเทศไทย และ Trash Lucky การด� ำเนินงานด้าน CSR ของเรามุ่งเน้นไปที่การรีไซเคิล PET การลดและการแยกขยะ ไอวีแอลจึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โคคา-โคล่า ประเทศไทย และ Trash Lucky ในการรณรงค์การรีไซเคิล โดยมีข้อความ ‘Recycle Me’ รวมอยู่ในฉลากบรรจุภัณฑ์ของ โคคา-โคล่า เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงการแยกบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ เราก� ำลังท� ำ เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นจริงผ่านการเปลี่ยนขวด PET หลังการบริโภคให้เป็นเส้นใยและผลิตภัณฑ์รีไซเคิล รวมถึง การผลิตชุด PPE แบบใช้ซ�้ ำได้ส� ำหรับบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ยังคงต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 โครงการดังกล่าว ประสบความส� ำเร็จอย่างสูงในช่วยรีไซเคิลขวด PET กว่า 700 กิโลกรัม ส� ำหรับการผลิตชุด PPE 1,500 ชุด ซึ่งน� ำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานสาธารณสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=