Indorama Ventures A4 TH

153 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) ของไอวีแอล ในเมือง Port Neches ได้มอบรางวัล “STEM Innovation Grant ประจ� ำปี 2564” มูลค่า 13,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่คุณครูระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายส� ำหรับการส่ งเสริมการศึกษา เชิงบูรณาการ STEM ทั้งในและนอกห้องเรียน StarPet Inc บริษัทในเครือไอวีแอลใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับ Second Harvest Food Bank of Northwest North Carolina จัดหาอาหาร 3,500 มื้อ ส� ำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ เพื่อแก้ไขปัญหา ความไม่มั่นคงด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว โปรแกรมนี้มุ่งหวังที่จะส่งเสริม อนาคตที่สดใสให้ทุกคน โดยการแบ่งปัน อาหารเพื่อสุขภาพและยุติความหิวโหย ในชุมชน IVL Xylenes & PTA สนับสนุนโปรแกรมการศึกษา STEM โดยมอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิ Decatur City Schools Foundation และ Calhoun College Foundation เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับ ทักษะให้กับนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้าง โอกาสการเป็นพนักงานที่มีศักยภาพหลังจบการศึกษา ทุนการศึกษานี้มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนประมาณ 500 คน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของสถาบันการ ศึกษาจ� ำนวน 2 แห่ง และเป็นทุนการศึกษาส� ำหรับ นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ภาพรวมกิจกรรมด้าน CSR ที่สำ �คัญทั่วโลกในปี 2564 กิจกรรม CSR ทั่วโลกของเรายังคงมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าและผลกระทบเชิงบวก ซึ่งไม่เพียงแต่บรรลุเป้าหมาย ของเราในการเติบโตในฐานะบริษัทเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนสังคมอีกด้วย เราจึงยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วม อย่างแข็งขันในโครงการริเริ่ม CSR ในอนาคต การศึกษา การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ในเม็กซิโก ช่วยเหลือกลุ่มเด็กเปราะบาง ที่สถานเลี้ยงเด็กก� ำพร้าสองแห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความ ยั่งยืน ของสหประชาชาติ บริษัท EcoMex ช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กก� ำพร้า “Hogar Cabañas” โดยการจัดหาสิ่งของที่เป็นปัจจัย ขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก 350 คน เช่นเดียวกับ IVL Polymers México ที่ให้การสนับสนุน ของใช้จ� ำเป็นส� ำหรับเด็กและแม่ชี จ� ำนวน ทั้งสิ้น 24 คน ที่ “Casa Hogar Rosario de Guzmán” ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=