Indorama Ventures A4 TH

154 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Certificate in recognition of FiberVisions A/S as Partner having pledged to implement the OCS programme for achieving Zero Pellet Loss สิ่งแวดล้อม PT Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI) ได้ส่งมอบรถขนขยะรุ่นใหม่ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นเมือง Purwakarta เพื่อให้บริการกว่า 4,396 ครัวเรือน ในชุมชนท้องถิ่น 3 แห่ง และสามารถเก็บขยะ 1,990 เมตริกตัน (ตลอดระยะเวลา 199 วัน) การบริจาคครั้งนี้ มีส่วนช่วยปรับปรุงระบบการจัดการขยะและการบริการในชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น ในชุมชนโดยอ้อม FiberVisions A/S หนึ่งในบริษัทของไอวีแอลในประเทศเดนมาร์ก ได้เข้าร่วม Operation Clean Sweep (OCS) ซึ่งนับเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืน ของบริษัท โดยการน� ำขั้นตอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติตามข้อก� ำหนด เกี่ยวกับวิธีควบคุมและลดการรั่วไหลของเม็ดพลาสติก ทั้งนี้ ทีมงาน FiberVisions A/S ก� ำลังด� ำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและ ป้องกันไม่ให้เม็ดพลาสติกไหลเข้าสู่ระบบนิเวศ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรม OCS ส� ำหรับพนักงานทุกคน ไอวีแอลก� ำลังสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่ใกล้สูญพันธุ์ และจัดหาพื้นที่ สีเขียวที่น่าอยู่ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน สาธารณรัฐเช็ก Schoeller Kresice s.r.o. เชิญชวนพนักงานร่วมกัน สร้ า งพื้นที่สี เ ขียวรอบ ส� ำนักงาน ประเทศอินเดีย Avgol India Pr ivate Limited ร่วมสร้างพื้นที่ สี เ ขี ย ว ใ น บ ริ เ ว ณ Mandideep โดยการ ป ลู ก ต้ น อ่ อ น ส ะ เ ด า จ� ำนวน 220 ต้น ประเทศไทย I ndorama Pol yes ter Indus t r ies (นครปฐม) ส่งเสริมการปลูกป่าและ ระบบนิเ วศน์ ในชุมชน ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกว่า 30 ราย ประเทศอินโดนีเซีย PT Indorama Polychem I ndone s i a ( P T I PC I ) ได้ แจกจ่ ายเมล็ดพันธุ์ และร่ วมกันปลูกต้ นไม้ 1,250 ต้น ในพื้นที่ชุมชน Purwakata ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=