Indorama Ventures A4 TH

19 ชุดความรู้ แบ่งตามระดับการศึกษาซึ่ง ได้รับการรับรองจากกลุ่มที่ปรึกษา ด้านวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เข้าถึงผู้คนกว่า 250,000 คน ภายในปี 2565 รายงานการด� ำเนินงานพร้อมด้วยค� ำแนะน� ำ เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งรายการเครือข่ายและกลยุทธ์ ในการสร้างการมีส่วนร่วม 155 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล โครงการในประเทศไทย ไอวีแอล ส่งเสริมการรีไซเคิลร่วมกับพันธมิตรของเราผ่าน โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2561 ภารกิจของเราคือการให้ความรู้แกผู้คนทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คุณสมบัติของ rPET และบทบาท ส� ำคัญที่เราทุกคนสามารถท� ำได้ด้วยการรีไซเคิลและป้องกัน การจัดการ PET ที่ไม่ถูกต้อง ความท้าทายจากสถาณการณ์ COVID-19 ท� ำให้ยากต่อการ จัดโปรแกรมการศึกษานอกสถานที่ เราจึงท� ำงานร่วมกับครู เพื่อพัฒนาเนื้อหาและสื่อการสอนการคัดแยกและการรีไซเคิล ส� ำหรับนักเรียน เราร่วมกันท� ำแผ่นงานที่ครอบคลุมเรื่องการ แยกขยะและประเภทของพลาสติก นอกจากนี้ เรายังได้ส่ง ชุดความรู้ของเราให้กับครูโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม ความตระหนักในการรีไซเคิลพลาสติกและการน� ำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เรายังเผยแพร่สื่อวิดิทัศน์ส� ำหรับเด็กและสาธารณชน เพื่อกระตุ้นให้พวกเขารีไซเคิลสิ่งนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ การสอนที่มีคุณค่าส� ำหรับครูในการให้ความรู้แก่นักเรียน และ เราวางแผนที่จะแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้ ส� ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย เราได้จัดเตรียม กิจกรรมทั้งในสถานที่ (โดยปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขภาพ และความปลอดภัยจาก COVID-19) และการอบรมเสมือนจริง เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ให้ความรู้และ ประโยชน์ของการจัดการพลาสติกว่าช่วยส่งเสริมระบบ เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอย่างไรแก่ชุมชนบ้านแป้งและบ้านกลึง เราจัดการอบรมเสมือนจริงให้แก่บริษัทภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในการ ลดของเสียและเพิ่มการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน อีกทั้งยังรวบรวมขวดพลาสติกและรีไซเคิลเป็นชุด PPE และ บริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แนวหน้าเพื่อป้องกัน พวกเขาจาก COVID-19 เราแบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับ การรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนกับเจ้าหน้าที่ของ กรุงเทพมหานครเพื่อการจัดการขยะพลาสติกในเมืองและเพื่อ ส่งเสริมให้เทศบาลอื่นๆ ในประเทศไทยรีไซเคิลมากขึ้น เรายังท� ำงานร่วมกับ Trash Lucky ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่สร้าง แรงจูงใจในการแยกขยะโดยใช้การจับฉลากเพื่อชิงรางวัล ในขณะที่เราแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการลดขยะพลาสติก ในมหาสมุทรและการจัดการของเสียแทนการฝั งกลบ ทีมรีไซเคิลของเราได้เข้าร่วมงาน ณ Asian Institute of Technology ซึ่งเราได้ เสวนาเกี่ยวกับการรีไซเคิล PET การจัดการแยกขยะและมีกิจกรรมชิงรางวัลซึ่งมีผู้อยู่อาศัย คนในชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 175 คน ยกระดับโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลสู่สากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2573 ไอวีแอลร่วมมือกับมูลนิธิยูนุส ไทยแลนด์ และเครือข่ายด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อยกระดับโครงการ ส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิลสู่ระดับสากล เราได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการรีไซเคิลส� ำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก โดยผ่านการออกแบบหัวข้อให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาที่หลากหลาย โครงการนี้ได้รับการตรวจสอบเนื้อหาจากกลุ่มที่ปรึกษา ด้านวิชาการ (Education Advisory Group: EAG) จากหน่วยงานอิสระภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรความรู้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การสร้างเนื้อหา พัฒนาชุดความรู้เรื่องการรีไซเคิล ส� ำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ถึงระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มเยาวชน และบุคคลทั่วไป ภายใต้การควบคุม คุณภาพเนื้อหาจากกลุ่มที่ปรึกษา ด้านวิชาการ (EAG) ผลงาน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ภายในองค์กรของมูลนิธิยูนุส ที่มีใน 37 ประเทศ มากกว่า 98 มหาวิทยาลัย และ กลุ่มเยาวชน 3 Zero club ทั่วโลก การติดตามเครือข่าย ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ การให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล ในรุปแบบออนไลน์ พร้อมทั้ง ติดตามผลจากข้อเสนอแนะ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=