Indorama Ventures A4 TH

17 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ในปีที่ผ่านมา ไอวีแอลมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส� ำคัญในการ ด� ำเนินการเพื่อความยั่งยืน โดย ESG Council ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของคณะท� ำงานข้ามสายงาน ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2564 เพื่อผนึก ก� ำลังและประสานงานกับหลายภาคส่วน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการบูรณาการ ความรับผิดชอบด้าน ESG ผนวกเข้ากับการด� ำเนินงานประจ� ำวัน เพื่อผลการด� ำเนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาวที่ดียิ่งขึ้น เราได้ประกาศ ‘วิสัยทัศน์ปี 2573’ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น� ำ อุตสาหกรรมระดับโลกด้านความยั่งยืน วิสัยทัศน์ของเราสร้างจาก สามเสาหลัก คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการด� ำเนิน ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์จากนวัตกรรมใหม่ๆ และ การเป็นองค์กรที่พร้อมส� ำหรับอนาคต เรามุ่งเน้นเพื่อน� ำค่านิยม ขององค์กร “ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา” เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของไอวีแอล เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนวันสตรีสากลปี 2565 ในธีม BreaktheBias น� ำโดยคณะกรรมการชุดใหม่ด้านความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของ ESG Council มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ถือเป็นจุดมุ่งหมายส� ำคัญ ในอนาคตของไอวีแอล เรายังคงด� ำเนินการตามความคิดริเริ่มต่างๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว ไม่เพียงแต่เฉพาะการด� ำเนินงาน ของเราเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของเรา ผ่านกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 1. พัฒนา ประสิทธิภาพการด� ำเนินงาน 2. การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทนที่มากขึ้น 3. การเพิ่มและขยายโรงงานรีไซเคิลทั้งแบบ เชิงกลและเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูง 4. การใช้เทคโนโลยีแห่ง อนาคต 5. เพิ่มการใช้วัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล และ 6. การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ตกค้างด้วยแนวทาง แก้ปัญหาต้นทุนทางธรรมชาติ ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะลงทุนกว่า 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มการใช้วัตถุดิบชีวภาพในผลิตภัณฑ์ ของเรา โดยภายในปี 2573 สัดส่วน 1 ใน 4 ของวัตถุดิบของเรา จะมาจากแหล่ งทรัพยากรที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถช่ วยลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ นอกจากนี้ เรายังมุ่ งเน้ นไปที่โครงการสีเขียวที่ปรับปรุง ประสิทธิภาพการด� ำเนินธุรกิจของเรา และช่วยลดภาษีคาร์บอน เช่นเดียวกับกลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) และกลไกการปรับราคาคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนั้น เราได้ลงทุน กว่า 44 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 และวางแผนที่จะลงทุนเป็น จ� ำนวนเงิน 640 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 เพื่อสนับสนุน โครงการสีเขียวเพื่อปรับปรุงการลดการใช้พลังงาน การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรน�้ ำ และการปล่อยของเสีย เราก� ำลังด� ำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกปี 2568 และได้ตั้งเป้าส� ำหรับปี 2573 ไว้แล้วเช่นกัน โดยเรามีโรงงาน 10 แห่ง ใน 4 ประเทศ ที่ติดตั้งแผงพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงาน นอกจากนั้น เราก� ำลังจัดหา ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มเติมจากข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า เสมือนทั่วโลก (VPPAs) นวัตกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราไม่เพียงแต่ สะท้อนวิสัยทัศน์และค่านิยมของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทาง ที่ชาญฉลาดต่อสภาพแวดล้อมและตลาดที่ได้รับการพัฒนา โดยได้รับแรงหนุนจากความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน กับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนในวงกว้าง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรมีความเข้าใจที่ดีขึ้น เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) รวมถึงหนทางที่เราจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เราจึงเพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของเรา ปรับแผนการ ตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องตามเป้าหมายการลดอุณหภูมิ เฉลี่ยลง 1.5 องศาเซลเซียส และด� ำเนินการตามมาตรฐาน ด้าน ESG ของเราต่อไป เรายังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ ซัพพลายเออร์และทีมจัดซื้อจัดจ้างของเราในการจัดท� ำบัญชี การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) และ แบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก เรายังให้การสนับสนุนลูกค้าในการบรรลุ เป้าหมายด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ DejaTM ของเราที่ได้ รับการปรับปรุงให้ มีความเป็ นกลาง ทางคาร์บอน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและผ่านการรับรองนั้น ได้รับการประกันคุณภาพระดับสูงและมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่น้อยลง จึงเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=