Indorama Ventures A4 TH

18 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม นวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า ไอวีแอลมุ่งเน้นการจัดหานวัตกรรมใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อโลกที่ดีกว่า เราจึงจัดตั้ง Innovation Council ซึ่งมีหน้าที่ดูแล ให้กลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรมเป็นไปตาม เป้าหมายทางธุรกิจของเรา นอกจากนั้น เราก� ำลังปรับธุรกิจ ให้สอดคล้ องตามความต้ องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ จากนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มคุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น เราก� ำลังสร้างผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อประเมินการใช้วัตถุดิบชีวภาพ หรือวัสดุ PET รีไซเคิลในสัดส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อก� ำหนด ด้านเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ กลุ่มธุรกิจเส้นใยของเรานั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับประโยชน์ จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมหภาคระดับโลกที่ก� ำลังจะเกิดขึ้น โรงงาน Textilcord ของเราในประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ย้ายฐาน การผลิต เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่สามารถต้านฤทธิ์ของเชื้อไวรัส จ� ำนวน 20 ล้านชิ้นต่อปี ในตลาดยานยนต์ทั่วโลกนั้น เราเป็น ซัพพลายเออร์เส้นใยชั้นน� ำที่มีความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และความ ปลอดภัยในยานยนต์ นอกจากนี้ เรากลายเป็นซัพพลายเออร์ ท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือส� ำหรับสินค้าจ� ำเป็นคุณภาพสูงและเส้นใยและ เส้นด้ายที่มีมูลค่าเพิ่มในตลาดไลฟ์สไตล์ ที่ผสมผสานทั้งด้าน แฟชั่นและการใช้งานเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองสังคมเมืองที่ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในส่วนของกลุ่มธุรกิจออกไซด์และอนุพันธุ์แบบบูรณาการ (IOD) เราก� ำลังพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ที่ The Woodlands รัฐเท็กซัส โดยมีการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานในเครือที่ประเทศ ออสเตรเลีย อินเดีย และจีน ศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี้จะเป็น ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในสหรัฐอเมริกาส� ำหรับผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ท� ำความสะอาดส่วนบุคคล และอุตสาหกรรม และตลาดเคมีเกษตร พลังงาน น�้ ำมันหล่อลื่น เหมืองแร่ และสารเคลือบ โดยคาดการณ์ว่าศูนย์เทคโนโลยี จะแล้วเสร็จในปี 2565 เราก� ำลังเร่งการเปลี่ยนไปใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดพิเศษ และหวังว่า จะได้ต้อนรับพนักงานบริษัท Oxiteno ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ของเรา ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์นี้จะช่วย เสริมก� ำลังในธุรกิจ IOD ของเราให้มีสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (HVA) นวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่ผ่านการรับรองระดับโลก การบูรณาการ วัตถุดิบที่ยั่งยืน และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ การคืนชีพให้แก่ Deja™ แบรนด์ Deja™ ของเรา ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2563 และ ได้ก้าวมาเป็นแพลตฟอร์มที่ส� ำคัญอย่างรวดเร็ว โดยน� ำเสนอ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งให้บริการแนวทางแก้ไขแบบปิดวง ที่ยั่งยืน และได้ เพิ่มการจ� ำหน่ ายเชิงพาณิชย์ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดตัว Deja™ carbon neutral PET ในวันที่ 22 เมษายน 2564 (วันคุ้มครองโลก) ด้วย การผสมผสานประโยชน์ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน ห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยลูกค้าของเรา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยังสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้น และที่ส� ำคัญที่สุดคือ หนทางที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เราก� ำลังเตรียม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนมากขึ้น ในปี 2565 และในปีต่อๆ ไป ด้วยแบรนด์ Deja™ ของเรา ซึ่งก� ำลังพัฒนา “Ocean-Bound Plastic” ซึ่งป้องกันการรั่วไหลลงสู่แม่น�้ ำและมหาสมุทร เราก� ำลัง มุ่งเน้นไปที่คุณภาพ การตรวจสอบแหล่งที่มา การรับรอง และ การปฏิบัติตามข้อก� ำหนด เพื่อน� ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการ หมุนเวียนเป็นองค์ประกอบหลัก ส� ำหรับการจัดการกับผลิตภัณฑ์ ที่หมดอายุการใช้งาน นอกเหนือจากเทคโนโลยีการรีไซเคิลเชิงกล ที่ใช้ในโรงงานของเราแล้ว เราก� ำลังพิจารณาเทคโนโลยีการ รีไซเคิลขั้นสูง เพื่อให้การด� ำเนินการของเราครบวงจร ด้วยขวด PET เส้นใย และสิ่งทอของเรา ซึ่งสามารถยกระดับความเป็นผู้น� ำ ด้านการรีไซเคิลของเราต่อไปในอนาคต มุ่งสู่คุณค่าและการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เราตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่จัดการกับความท้าทายระดับโลกโดยการยกระดับเคมีภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลก ตลอดจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ ผู้คน เป้าหมายด้านความยั่งยืนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราได้ มาบรรจบกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ในขณะที่ความเชี่ยวชาญ ของเราในด้าน PET และการรีไซเคิล รวมถึงการบูรณาการของเรา ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าในปิโตรเคมี สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น� ำ ในอุตสาหกรรม เรายังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรีไซเคิลขวด PET ให้ได้ มากที่สุดและส่งเสริมการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ไอวีแอล ได้ เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิลในรัฐเท็กซัสและก� ำลังสร้างโรงงาน รีไซเคิลสีเขียวในเมือง Karawang ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในปี 2568 ในการรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน 750,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=