Indorama Ventures A4 TH

178 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม คุณภาพของรายงาน ต� ำแหน่งของไอวีแอลในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำผลักดันให้ เรายึดมั่นในกรอบการด� ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ให้ความ ส� ำคัญกับการเติบโตด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ อย่างเท่าเทียม การรายงานแบบบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของ กรอบการด� ำเนินงานนี้และเป็นอนาคตของการรายงานของ องค์กร โดยรายงานความยั่งยืนประจ� ำปี 2564 ได้รวบรวม ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณโดยอ้างอิงตามหลักการของ <IR> Framework มากกว่าการเป็นเพียงตัวชี้วัดเฉพาะด้าน ซึ่งช่วยให้เราสามารถเน้นความส� ำคัญถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีความโปร่งใสในการจัดสรรทรัพยากร และแสดงให้ เห็นว่าเราสนับสนุนความยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไร ดัชนีมาตรฐาน GRI ช่วยให้องค์กรผลิตสื่อที่เน้นความสมดุล เปรียบเทียบได้ ถูกต้อง เหมาะสมกับเวลา ชัดเจน และ เชื่อถือได้ ในการจัดเตรียมรายงานฉบับนี้ เราได้รวบรวม ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างชุดข้อมูล ประเด็นสาระส� ำคัญ ในการใช้มาตรฐาน GRI เพื่อก� ำหนด เนื้อหารายงาน ในรายงานความยั่งยืนปี 2564 เราด� ำเนินการ ตามขั้นตอนสามประการ ดังนี้ 1. บริบทด้านความยั่งยืน เราปลูกฝังความยั่งยืนไว้ในแกนหลักของธุรกิจ โดยระบุ ประเด็นที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนและแนวโน้มภายนอกเพื่อ ก� ำหนดกลยุทธ์ของเรา จากนั้นจึงด� ำเนินงานตามกลยุทธ์ จัดการความเสี่ยงและแสวงหาโอกาสใหม่ รายงาน ความยั่งยืนปี 2564 นี้ให้รายละเอียดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ การส่ งมอบคุณค่าระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ความรับผิดชอบและการปฏิบัติเหนือข้ อก� ำหนดขั้นต�่ ำ ในขอบเขตด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล ซึ่งมีส่วนท� ำให้ธุรกิจของเราด� ำเนินไปได้อย่างดี เราเชื่อว่า ความยั่งยืนของธุรกิจนั้นเป็นไปได้ดีเทียบเท่ากับการสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อปัจจัยเหล่านี้ 2. การประเมินสาระส� ำคัญ เรามีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในทั่วทั้งการด� ำเนินธุรกิจ และส่วนงานหลักของเรา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่ส� ำคัญ ซึ่งรวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ นายธนาคาร ผู้ให้บริการ/ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน และที่ปรึกษา เพื่อ ด� ำเนินการวิเคราะห์การประเมินที่มีนัยส� ำคัญ เรามุ่งเน้นใน หัวข้อที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของไอวีแอลในการสร้าง มูลค่าระยะยาวด้านเศรษฐกิจ การก� ำกับดูแล สิ่งแวดล้อม และสังคม ประเด็นที่ยกมามีการอ้างอิงเชื่อมโยงกับหัวข้อของมาตรฐาน GRI และก� ำหนดตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นประเด็นต่างๆ จะ น� ำ ไป ระบุในแผนภาพแสดงประ เด็นสาระส� ำคัญ โดยแผนภาพนี้จะถูกตรวจสอบโดยผู้น� ำทางธุรกิจ ตัวแทนผู้น� ำ การด� ำเนินงานรายบุคคล กลุ่มตัวอย่างของบุคคลจากทั่วทั้ง ไอวีแอล ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทีมความยั่งยืน และตรวจสอบ โดย SRMC ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในหัวข้อดัชนีมาตรฐาน GRI ในหน้า 182-193 ของรายงานฉบับนี้ เราระบุประเด็นสาระส� ำคัญหลัก 13 หัวข้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการประเมินสาระส� ำคัญในปี 2563 เราได้สร้างตัวบ่งชี้ ประสิทธิภาพและเป้าหมายที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประสิทธิภาพภายใน โดยเราตั้งเป้าที่จะด� ำเนินการ ประเมินสาระส� ำคัญอีกครั้งในปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม อยู่ ในส่ วนการประเมินสาระส� ำคัญของรายงานฉบับนี้ ที่หน้า 44 และบนเว็บไซต์ของเรา 3. การรับรองรายงานความยั่งยืนและการตรวจสอบ ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การตรวจสอบจากภายนอกช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ รวมถึง ความโปร่งใสและความถูกต้องของรายงานของเรา โดยเรา ให้ผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก (TUV India Private Limited) สอบทานและรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2564 เป็นไปตามมาตรฐาน GRI กรอบการด� ำเนินงาน <IR> Framework และมาตรฐานการประกัน AA1000 ค� ำชี้แจง การรับรองที่ออกโดย บริษัท TUV India Private Limited แสดงในส่วนรายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่หน้า 171-175 ของรายงานฉบับนี้ TUV Nord CERT GmbH คือผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกที่ ตรวจสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ ทางอ้อม (Scope 1, 2 และ 3) [5 ประเภทส� ำหรับ Scope 3] ตามระเบียบว่ าด้ วยการจัดท� ำบัญชีก๊ าซเ รือนกระจก ISO 14064-1 และ ISO 14064-3 โดยผู้น� ำระดับสูงของเรา รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ ท� ำการตรวจสอบรายงานขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่ การจัดท� ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG) เราปฏิบัติตามระเบียบการจัดท� ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วย มาตรฐานการจัดท� ำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจก ระดับองค์กร โดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และสภาธุรกิจ โลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) โดยเราจัดท� ำบัญชี ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบและครอบคลุมการด� ำเนินงาน ทั่วโลกของเราทั้งหมด Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=