Indorama Ventures A4 TH

179 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ระเบียบวิธีการของข้อมูล ความครอบคลุมของข้อมูล เราขยายขอบเขตการตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่ด� ำเนินงาน 94 แห่ง ในปี 2562 เป็น 112 แห่ง ในปี 2564 โดยเรารายงาน ข้อมูลส� ำหรับการด� ำเนินงานบนพื้นฐานตามสัดส่วนการถือครอง ธุรกิจ 100% (เช่น กรณีการด� ำเนินการที่เป็นเจ้าของ 80% จะท� ำการรายงานข้อมูล 100%) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมทั้งบริษัท โดยมีการรายงานข้อมูล โดยใช้ระบบเมตริกและหน่วยสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์) ในการรายงานข้อมูล ข้อจ� ำกัดที่มีอยู่ในการวัดและการรายงานข้อมูลที่นอกเหนือ จากการเงิน ท� ำให้ข้อมูลนี้มีความไม่แน่นอน เนื่องจากเทคนิค การวัดและเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูลอาจแตกต่างกันระหว่าง ไอวีแอลและบริษัทในเครือของเรา อย่างไรก็ตาม เรายังคง มุ่งมั่นที่จะรายงานตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและแม่นย� ำที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง และการถือครอง ธุรกิจ รายชื่อของบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ และ การพัฒนาอื่นๆ ถูกระบุในรายงานประจ� ำปี 2564 หน้า 66 และบนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “ห้องข่าวนักลงทุน สัมพันธ์” ข้อยกเว้น เราจัดท� ำรายงานความยั่งยืนปี 2564 โดยครอบคลุมข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การก� ำกับดูแล และทรัพยากร บุคคลจากบริษัททั้งหมด รวมถึงกิจการร่วมทุนที่เรามีสัดส่วน การถือครองธุรกิจตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และได้รับสิทธิ์ในการ บริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ • กิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่า และไม่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ • ES FiberVisions (Thailand) Co., Ltd., ประเทศไทย • Shenma-PHP (Pingdingshan) Ai r Bag Yarn Manufacturing Co., Ltd., ประเทศจีน • Corpus Christi Polymers LLC, ประเทศสหรัฐอเมริกา • Huvis Global Corporation, ประเทศสหรัฐอเมริกา • PETValue Philippines Corporation, ประเทศฟิลิปปินส์ • ข้อมูลของส� ำนักงานขายและส� ำนักงานของบริษัท • ข้อมูลทรัพยากรบุคคลนอกเหนือจากงานด้านสิทธิมนุษยชน และความผูกพันของพนักงาน ไม่รวมถึงกิจการร่วมทุนที่มี สัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับ สิทธิ์ในการบริหารจัดการ • ข้อมูลของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการหรือเริ่มด� ำเนินงานหลัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รายงานความยั่งยืนปี 2564 ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความ คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ที่เกี่ยวข้องกับไอวีแอล ซึ่งอ้างอิงตามการคาดการณ์ผลการด� ำเนินงานในอนาคต ของเรา และสะท้อนถึงมุมมองของบริษัทในเวลาที่แถลงการณ์ ดังกล่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนและ ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจวิสัยทัศน์ของเราในการบรรลุความส� ำเร็จ ในระยะยาว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ถ่ายทอด ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตผ่านการใช้ค� ำต่างๆ เช่น ‘เป้าหมาย’ ‘เชื่อว่า’ ‘ประมาณ’ ‘คาดการณ์’ ‘เป้าประสงค์’ ‘ตั้งใจว่า’ ‘อาจจะ’ ‘วางแผน’ ‘มีแผนจะ’ ‘เป้าหมาย’ ‘จะ’ และข้อความอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้โดยธรรมชาติ แล้ วมีความเสี่ยงและความไม่ แน่ นอนอันเนื่องมาจาก การสันนิษฐาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการด� ำเนิน การตามเป้าหมายของเรา ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงใน กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความซับซ้อนทาง การคลังระดับประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของเรา ในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผล แนวโน้มและเงื่อนไข ในอุตสาหกรรม และความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม ที่คาดไม่ถึงในประเทศที่เราด� ำเนินการ ไอวีแอลไม่มีข้อผูกพัน ต่อการเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ ในอนาคต หรือเหตุการณ์อื่นใด ดังนั้น ผู้อ่านจะต้องยอมรับ ระดับของความคลุมเครือที่มีอยู่ ในข้อความคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคต เมื่อท� ำการประเมินข้อมูลที่ให้ไว้ในนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ ล่วงหน้าดังกล่าวเกินควร ซึ่งท� ำการคาดการณ์ในวันที่จัดท� ำ รายงานขึ้นเท่านั้น ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ทั้งหมด ในที่นี้มีคุณสมบัติตามข้อความเตือนที่ก� ำหนดไว้ในส่วนนี้ ข้อเสนอแนะ เรายินดีรับฟังความคิดเห็น ความคิด และข้อเสนอแนะ ของคุณ กรุณาส่งไปที่ sustainability@indorama.net ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=