Indorama Ventures A4 TH

24 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ผลงานสำ �คัญในปี 2564 การรีไซเคิล การใช้พลังงานทั้งหมด 109.5 ล้านกิกะจูล อัตราการใช้พลังงานทั้งหมด 6.63 กิกะจูล/ตันการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 2.8 ล้านกิกะจูล การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 7.5% อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1) 0.439 tCO2e/ตันการผลิต อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 2) 0.150 tCO2e/ตันการผลิต อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) 0.589 tCO2e/ตันการผลิต อัตราการใช้น�้ ำทั้งหมด 5.33 ลบ.ม./ตันการผลิต ปริมาณน�้ ำรีไซเคิลและน�้ ำใช้ซ�้ ำ 5.93% อัตราปริมาณของเสียอันตราย 0.0085 ตัน/ตันการผลิต การจัดการของเสียแทนการฝังกลบ 78% +4.58% +0.4% -0.62% +5% -1.5% +59% -3% -3% -3% +16% +8% +43% 1,591,292 ตัน 317,064 ตัน +43% +43% ล้านขวด ล้านตัน ล้านตัน ล้านขวด (ตั้งแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564) (ตั้งแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564) (ตั้งแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564) การรีไซเคิล ขวด PET การรีไซเคิล PET หลังการบริโภค ที่ถูกอัดเป็นก้อน ลดปริมาณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 14.3 72 0.5 2.4 Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=