Indorama Ventures A4 TH

25 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี สังคม เศรษฐกิ ำ �กับดูแล +11% อัตราการบาดเจ็บจากการทำ �งานโดยรวม (TRIR) 0.98กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม 53,585คน ตั้งแต่ปี 2561 สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ การลงทุนด้านความยั่งยืน การสำ �รวจความพึงพอใจของลูกค้า* 87%ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม 90% ของหัวหน้าธุรกิจหลักร่วมลงนาม 92% ของหัวหน้าโรงงานร่วมลงนาม 44.7ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการรักษา ลูกค้าเดิม (CRR) 92% ดัชนีความพึงพอใจ ของลูกค้า (CSI) 86.16% Net Promoter Score (NPS) 57 รายงานโครงการสร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามหลักการกำ �กับ ดูแลกิจการ (CGPAC) ปี 2564 การลงนามรับรองด้านสิทธิมนุษยชน ทรัพยากรบุคคล คะแนนความผูกพันของพนักงาน 76.20%(NPS) พนักงานทั้งหมด 25,760 ความหลากหลายทางเพศ 22% +61% +2.19% การฝึกอบรมเฉลี่ย 29.92 ชั่วโมง +35% การลาออกโดยรวม 11.42% +51% การสนับสนุนด้าน CSR ทั้งหมด 1.65 ล้านเหรียญสหรัฐ 9,493 ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา -20% สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบให้ 200,981 เหรียญสหรัฐ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม เรื่องการรีไซเคิล 2,751 คน อัตราการบาดเจ็บจากการทำ �งานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 0.66 กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมงท� ำงาน +38% * มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการทุกปีเว้นปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืน การส� ำรวจนี้ด� ำเนินการในปี 2563 ธุรกิจออกไซด์และ อนุพันธ์แบบบูรณาการ ธุรกิจเส้นใย 23% ธุรกิจพลาสติก Combined PET 31% 22% ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=