Indorama Ventures A4 TH

26 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนปี 2568 มุ่งเน้นในสาม ประเด็นส� ำคัญ ได้แก่ การปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการด� ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ การเพิ่ม ขีดความสามารถของบุคลากร และส่งต่อคุณค่า ให้กับผู้มีส่ วนได้ เสีย รวมถึงการขับเคลื่อน การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและ สร้ างสรรค์ ส� ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ องค์ประกอบหลักและภาพรวมกลยุทธ์ของเรา สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา แนวดำ �เนินการเพื่อความยั่งยืน ไอวีแอลมุ่งมั่นในการปลูกฝังความยั่งยืนเพื่อให้เป็นหัวใจหลักของกระบวนการตัดสินใจและสร้างความมั่นใจในการบูรณาการ เชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง ข้อบังคับ และโอกาสทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ไอวีแอลค� ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีความส� ำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร เราจึงใช้ข้อมูลเชิงลึกจากความสนใจหรือข้อกังวล ต่างๆ จากการเจรจาร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดล� ำดับความส� ำคัญของประเด็นต่างๆ ที่ส� ำคัญต่อธุรกิจ และน� ำประเด็นเหล่านี้มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าของเรา ซึ่งน� ำไปสู่การมีเศรษฐกิจหมุนเวียน และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น • การก กับดูแล หลักจริยธรรม และความโปร‹งใสของ รกิจ บร� ษัทเคมีภัณฑ ที่ยั่งยืน • การปกปŒองสิทธิมนุษยชน • การมีส‹วนร‹วมของผูŒมีส‹วนไดŒเสีย • การปิ บัติงานอย‹า • นวัตกรรม • การแปลงกระบวนการท งานเปนดิจิทัล • นวัตกรรม / สัดส‹วนยอดขายจากผลิ ฑใหม‹• การเติบโตดŒานรายไดŒ / EBITDA / ก ไร • ควา งธุรกิจ งแวดลŒอม การก กับดูแล สังคม • สุขอนามัยและความปลอดภัย • การพัฒนาทุนมนุษย• ผูŒนำทางความคิด • สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเปนอยู‹ที่ี‹ดี • ดัชนีความสุขระดับสูง • บริษัทที่ี‹น‹าท งานดŒวย • ทรัพยากรทดแทน • การรีไซเคิล • ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ • คารบอ • ผลิตภัณฑคารบอน • การปกปŒองสภาพภูมิอากาศ • เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน • การลดการใชŒทรัพยากร • ซัพพลายเออรที่ี‹เปนที่ี‹ตŒองการ ญัคาํสกัลหาสเธทุยลกธพัลลผ ำ ำ ำ ำ ำ ธุ กรอบการดำ �เนินงานด้านความยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่เราให้ความส� ำคัญเหนือความสามารถในการท� ำก� ำไร เรามองความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบส� ำคัญ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ดังนั้น ความยั่งยืนจึงมีความส� ำคัญ เทียบเท่ากับองค์ประกอบทางธุรกิจอื่นๆ ไอวีแอลตั้งเป้าที่จะเป็น “บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน� ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” และกรอบการด� ำเนินงาน ด้านความยั่งยืนที่เราวางไว้ มีส่วนช่วยให้เราสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์นี้ แรงบันดาลใจด้านความยั่งยืนของเรา ได้แก่ ส� ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับล� ำดับความส� ำคัญเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และภาพรวมของกรอบการด� ำเนินงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและ สามารถเข้าถึงได้ เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ของชุมชนทั่วโลก บรรลุการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อรักษาโลกและธุรกิจของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=