Indorama Ventures A4 TH

27 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี วิสัยทัศน์ปี 2573 ‘วิสัยทัศน์ปี 2573’ ช่วยวางกรอบความมุ่งหวังของเราที่พัฒนา ภายในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยอยู่ภายใต้แถลงการณ์ ความมุ่งมั่น “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์ เพื่อโลกที่ดีกว่า” ในอนาคต เราวางแผนการลงทุนในเทคโนโลยีดักจับคาร์บอน เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน และการลดปริมาณการใช้ถ่านหิน นอกจากนี้ เราตั้งเป้าที่จะลงทุนเพิ่มเติมในกระบวนการ รีไซเคิล PET และเพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบชีวภาพในปริมาณ 1 ใน 3 ของโพลีเอสเตอร์ในห่วงโซ่คุณค่า และเพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในอนาคต เรายังมีการ ด� ำเนินงานเพิ่มเติมในการพัฒนาผู้น� ำที่มีแนวคิดในการเติบโต และเสริมพลังด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมอีกด้วย วิสัยทัศน์ “อิงหลักฐานเสมอ” ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อโลกและธุรกิจของเรา พันธมิตรที่เชื่อถือได้ สำ �หรับชุมชนทั่วโลก ความยั่งยืน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้ “ความซื่อสัตย์ ในทุกสิ่ง” “ทำ �งานร่วมกันและ มีนวัตกรรมใหม่” “ความเป็นผู้นำ � มีวิสัยทัศน์” “การปรับเปลี่ยน แนวความคิด” มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ตัวชี้วัด ค่านิยม ความมุ่งหวัง ผู้สร้าง ความแตกต่าง ลำ �ดับ ความสำ �คัญ เชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ � แนวทางความคิดเรื่องความยั่งยืน และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสีย จัดระเบียบการดำ �เนินงานของเรา อย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม การรีไซเคิล สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำ �หรับ การรีไซเคิลที่โลกต้องการเพื่อให้ เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การวัดผล มีความเข้าใจในขอบข่ายของ พันธกิจด้านความยั่งยืนและ ผลิตภัณฑ์ของเรา ในการพัฒนาสังคมต่อส่วนรวม การให้ความรู้ โปรแกรมการให้ความรู้ ตามลำ �ดับขั้น โดยใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ของไอวีแอล ที่ครอบคลุมทั่วโลก ความมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน และกำ �ไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (ROCE) รวมถึงการนำ �พลังงาน/ ของเสียกลับไปใช้เป็นทรัพยากร สิ่งที่ต้องทำ � ผลักดัน – การเติบโตที่ยั่งยืน แนวคิดที่เชื่อมโยง ระดับโลก-ท้องถิ่นที่มี ความใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางแบบหมุนเวียน การปรับปรุงวงจรสมบูรณ์ ในห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล ผู้นำ � การปรับใช้นวัตกรรม ในการดำ �เนินงาน ความยั่งยืนที่ดีที่สุด การลงทุน ในธุรกิจที่ยั่งยืน ตัวช่วยให้สำ �เร็จ เป้าหมายของไอวีแอล ที่มีการแบ่งปันและนำ �ไปใช้ ทางสังคม การรีไซเคิลขวด PET ปริมาณ 750,000 ตัน (5 หมื่นล้านขวด) ต่อปี ภายในปี 2568 ความเป็นกลางทางคาร์บอน การตรวจสอบจากภายนอก การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 1,000,000 คน ภายในปี 2573 ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=