Indorama Ventures A4 TH

1 2 3 ธุรกิจทั้ง 3 ส่วนของเรา มีความแข็งแกร่งและ พร้อมสำ �หรับการเติบโต ในอนาคต เตรียมความพร้อม สู่โลกแห่งความยั่งยืน และการหมุนเวียน ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เอื้อต่อโอกาสในการเติบโต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเรา ยืนยันอนาคตองค์กรของเรา ด้วยวิธีการแบบใหม่ในการท� ำงาน เครื่องมือดิจิทัล Indorama Ventures Excellence (IVEX) ผู้น� ำรุ่นต่อไป พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ของเรา ให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มความเป็นผู้น� ำด้าน rPET เป็นสองเท่า วัตถุดิบชีวภาพ 2.4 ล้านตัน ท� ำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการด� ำเนินงานของเรา ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การเลิกใช้ถ่านหิน โครงการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และ เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) องค์กรที่พร้อม ส� ำหรับอนาคต การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการด� ำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรม และมีความยั่งยืน วิสัยทัศน์ปี 2573 แถลงการณ์ความมุ่งมั่นของไอวีแอล “ร่วมกันยกระดับ เคมีภัณฑ์ เพื่อโลกที่ดีกว่า” 28 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=