Indorama Ventures A4 TH

29 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRIุิี่ีัิ ำัูี่ีิิัืุ่้่ิ่ั่ืุู่่่๊ืุิ็ู์ิ้ั้ััุู้ ำิั่ัี

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=